đột biến chuyển đoạn

2 kết quả phù hợp trong mục đột biến chuyển đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hậu qủa của ĐB chuyển đoạn NST

Hậu qủa của ĐB chuyển đoạn NST là

A. Gây chết hoặc giảm sức sống. B. Có thể gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản.

C. Thường ít ảnh hưởng tới sức sống. D. Làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách gây đột biến chuyển đoạn

Biết tằm có bộ NST 2n = 28. Để phân biệt đực cái ngay từ giai đoạn trứng người ta đã dùng cách gây đột biến chuyển đoạn
A. không tương hỗ gen quy định màu trứng từ NST 10 sang NST X.
B. tương hỗ gen quy định màu trứng từ NST X sang NST số 10.
C. không tương hỗ gen quy định màu trứng từ NST X sang NST số 10.
D. tương hỗ gen quy định màu trứng từ NST số 10 sang NST X.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay