đột biến tiền phôi

3 kết quả phù hợp trong mục đột biến tiền phôi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến tiền phôi

Loại đột biến gen nào di truyền qua sinh sản hữu tính?

A. ĐB sô ma và ĐB gen. B. ĐB tiền phôi và ĐB sô ma.

C. ĐB giao tử và ĐB tiền phôi D. ĐB giao tử và ĐB sô ma.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về biến dị

Khi chiếu xạ với cường đội thích hợp lên hạt đang nẩy mầm, đỉnh sinh trưởng, chồi ngọn người ta mong muốn tạo ra loại biến dị nào sau đây?
A. Đột biến xôma B. Đột biến đa bội C. Đột biến giao tử D. Đột biến tiền phôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của đột biến tiền phôi

Đặc điểm KHÔNG đúng với đột biến tiền phôi
A. di truyền qua sinh sản hữu tính. B. phát sinh trong nguyên phân khi cơ thể trưởng thành.
C. di truyền qua sinh sản sinh dưỡng. D. phát sinh trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay