đột biến

119 kết quả phù hợp trong mục đột biến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

Câu 1): ở những loài sinh sản hữu tính, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ những quá trình nào? Nêu ý nghĩa của mỗi quá trình đó trong việc duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài.

Câu 2):
1- Vì sao ADN rất đa dạng và đặc thù?
2- Một gen có 2400 Nuclêôtít trong đó A= 300N.
A. Tính số lượng Nuclêôtít từng loại của gen trên.
B. Do tác động của tia phóng xạ gen bị biến đổi có A = 300N, G = 901N.
a. Đây là dạng đột biến gì?
b.Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài

Bộ nhiễm sắc thể (NST) của loài được kí hiệu như sau: A đồng dạng với a, B đồng dạng với b, D đồng dạng với d, E đồng dạng với e.
a. ccủa loài.
b. Viết kí hiệu bộ NST của loài đó ở kỡ trước 1 và kỡ giữa 1 của giảm phõn I. Biết rằng không có hiện tượng trao đổi chéo và đột biến trong phân bào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh thường biến và đột biến

Thường biến là gi?
So sánh thường biến và đột biến?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số nuclêôtit từng loại của gen

Một gen có khối lượng 900 000 đvC, số nuclêôtit loại ađênin(A) chiếm 30% số nuclêôtit của gen.
a. Tính số nuclêôtit từng loại của gen.
b. Khi gen đó tự sao 3 lần, tính số nuclêôtit từng loại môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình tự sao nói trên.
c. Giả sử gen bị đột biến mất một cặp nuclêôtit, số nuclêôtit từng loại của gen và số liên kết hiđro trong gen sẽ thay đổi như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các loại giao tử

Cho hai loài: Loài A có kiểu gen AaBb và loài B có kiểu gen AB/ab.
a. Viết các loại giao tử và tỉ lệ của chúng khi hai loài trên giảm phân trong điều kiện bình thường không có đột biến xảy ra.
b. Nêu quy luật di truyền chi phối loài A và loài B. Sự khác nhau cơ bản giữa 2 quy luật di truyền đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định số nuclêôtit

Một gen có chiều dài 0,306 micrômet, số liên kết hiđrô là 1980.
Hãy xác định số nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến. Biết rằng đột biến điểm xảy ra làm cho số liên kết hiđrô thay đổi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các loại đột biến gen

Loại đột biến gen nào chỉ ảnh hưởng đến thành phần của một bộ ba mã hóa? Đột biến đó xảy ra ở vị trí nào trong gen cấu trúc sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến quá trình dịch mã?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định các đoạn đột biến.

Có bốn dòng ruồi giấm thu thập được từ bốn vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2 thu được kết quả như sau:
- Dòng 1: ABFEDCGHIK.
- Dòng 2: ABCDEFGHIK.
- Dòng 3: ABFEHGIDCK.
- Dòng 4: ABFEHGCDIK.
Nếu dòng 3 là dòng gốc, hãy cho biết loại đột biến đã sinh ra ba dòng kia và trật tự phát sinh các dòng đó. Xác định các đoạn đột biến.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm đột biến gen

Đột biến gen là gì ? Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò và y' nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể tương đồng

Một cá thể động vật có sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng trong giảm phân của tế bào sinh tinh (2n), cá thể này:
A. luôn sinh ra đời con mắc đột biến dị bội
B. không thể cho giao tử n + 1
C. chỉ tạo ra các giao tử không có sức sống
D. có thể sinh ra một tỉ lệ con bình thường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các dạng đột biến

Trong các dạng đột biến, những dạng đột biến nào dẫn đến sự sắp xếp lại các gen, đột biến nào làm tăng, giảm số lượng gen trong tế bào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ gen

Chọn câu trả lời sai:” Ứng dụng của công nghệ gen là gì?”
A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
C. Tạo giống vật nuôi biến đổi gen
D. Tạo giống vật nuôi và cây trồng đa bội hóa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đột biến nhiễm sắc thể

Một hội chứng ung thư máu ở người là biểu hiện của một dạng đột biến nhiễm sắc thể .Đó là đạng đột biến nào sau đây :
a.Mất đoạn b.Lặp đoạn c.Đảo đoạn d. Chuyển đoạn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tác nhân gây đột biến nhân tạo

Các tác nhân vật lí gây đột biến nhân tạo là:
A. Các tia phóng xạ B. Tia tử ngoại
C. Sốc nhiệt D. Cả A, B và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bệnh Đao phát triển từ thể đột biến

Bệnh Đao phát triển từ thể đột biến nào sau đây:
A. Thừa 1 NST ở cặp 21 B. Thiếu 1 NST ở cặp 21
C. Thừa 1 NST ở 1 cặp NST thường D. Thừa 1 NST ở cặp NST giới tính.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biến dị không di truyền

Biến dị không di truyền được là loại biến dị nào sau đây?
A.Đột biến gen B.Đột biến NST C.Thường biến D.Cả A, B

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp di truyền học ở người

Phương pháp nào sau đây phù hợp với việc nghiên cứu di truyền học ở người?
A.Nghiên cứu phả hệ B.Lai giống C.Tạo dột biến D.Cả B,C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đột biến ở tế bào lưỡng bội

Ở 1 loài thực vật, tế bào lưỡng bội có bộ NST 2n = 24, bị đột biến tạo thành thể ba. Có bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra để tạo thể ba?
A. 1 B. 2 C. 24 D. 12

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các dạng đột biến

Một NST có trình tự các gen là ABCDE.FG đột biến thành NST có cấu trúc ABCDCDE.FG, đấy là đột biến?
A. Mất đoạn B. Thêm đoạn C. Chuyển đoạn D. Lặp đoạn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đột biến làm mất cặp nucleotit

Một gen có 1500 cặp Nu, 1 đột biến xảy ra làm mất cặp Nu số 1496, cả 2 gen chỉ huy tổng hợp protein. So sánh 2 phân tử protein ta thấy:
A. Số axit amin bằng nhau, không có axit amin nào thay đổi
B. Số axit amin bằng nhau, có axit amin cuối cùng thay đổi
C. Số axit amin trong phân tử protein do gen đột biến tổng hợp kém 1 axit amin, không có axit amin đổi mới
D. Số axit amin trong phân tử protein do gen đột biến tổng hợp kém 1 axit amin, axit amin cuối cùng đổi mới< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay