dung dịch brom

11 kết quả phù hợp trong mục dung dịch brom
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử trong phản ứng

Câu 1. Tính khối lượng kết tủa trắng thu được khi cho 14,1 (g) phenol tác dụng với dung dịch Brom dư?

Câu 2. Đốt cháy hết 4,59 gam 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy của benzen A, B thu được 4,05 gam H­2O. Xác định công thức phân tử của A, B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình hóa học các phản ứng

1. Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron

Resized Image
(Biết ở phản ứng d thì tỉ khối của hỗn hợp khí NO và N2O so với hiđro bằng 16,75).
2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a. Sục từ từ khí sunfurơ đến dư vào cốc chứa dung dịch brom.
b. Dẫn khí ozon vào dung dịch KI, chia dung dịch sau phản ứng thành hai phần: phần 1 nhỏ vài giọt dung dịch hồ tinh bột; phần 2 nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Để nhận biết các lọ mất nhãn

Để nhận biết các lọ mất nhãn riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4, ta dùng các thuốc thử là
A. nước vôi trong.
B. dung dịch brom.
C. nước vôi trong và dung dịch brom.
D. nước và giấy quỳ tím.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại bỏ khí etilen lẫn trong metan

Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan ?
A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí ;
B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brôm dư ;
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn ;
D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về anken

Dẫn 3,36 lít anken A (đktc) qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam so với ban đầu. Tìm công thức phân tử của anken A ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với etanol

Cho 19,26 gam hỗn hợp X gồm etanol & phenol tác dụng với Natri dư thu được 3,36 lít khí ở đktc. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch Brom dư thu được m gam kết tủa.
a. Xác định giá trị của m.
b. Nếu cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư thì thu được những sản phẩm nào? Viết phương trình phản ứng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt 4 chất lỏng

Để phân biệt 4 chất lỏng : benzen, toluen, stiren, etylbenzen người ta dùng thuốc thử nào sau đây:
A. Dung dịch Br2. B. Dung dịch KMnO4.
C. Dung dịch HNO3 đ, xúc tác H2SO4 đ. D.kết quả khác.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất nào làm mất màu dung dịch brom ?

Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dung dịch brom ?

A) CH4 , C6H6

B) C2H2 , C2H4

C) CH4 , C2H2

D) C6H6 , C2H2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất vật lý của benzen

Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì:
A. Benzen là chất lỏng
B. Phân tử có cấu tạo vòng.
C. Phân tử có 3 liên kết đôi.
D. Phân tử có cấu tạo vòng, trong đó có 3 liên kết đôi, xen kẽ 3 liên kết đơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về đồng đẳng của anken

Dẫn hỗn hợp M gồm hai chất X và Y có công thức phân tử C3H6 và C4H8 vào dung dịch brom trong dung môi CCl_{4} thấy dung dịch brom bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Ta có các kết luận sau
a). X và Y là 2 xicloankan vòng 3 cạnh
b). X và Y là một anken và một xicloankan vòng 4 cạnh
c). X và Y là 2 anken đồng đẳng của nhau
d). X và Y là một anken và một xicloankan vòng 3 cạnh
e). X và Y là một xicloankan vòng 3 cạnh và một xicloankan vòng 4 cạnh
Các kết luận đúng là
A. a, c, d B. a, b, c, d C. a, b, d D. a, b, c, d, e

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có khối lượng mol là 56 đvc. Khi đốt cháy X bằng oxi thu được sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O. X làm mất màu dung dịch brôm. Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 4 B. 7 C. 6 D. 5< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay