dung dịch HCl

20 kết quả phù hợp trong mục dung dịch HCl
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí

2. Cho 7,2g Mg tác dụng với 2,24l khí O2 sau phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất rắn A. Hoà tan A bằng 100g dung dịch HCl 29,2% thì thu được dung dịch B và khí C.
a. Viết các phương trình hoá học xảy ra
b. Tính thể tích khí C
c. Tính C% của các chất có trong dung dịch B.
Các khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích muối khan

1. Cho 5,6g hỗn hợp Mg, Zn, Al tác dụng với 100g dung dịch HCl 25,55% . Hỗn hợp kim loại có bị hoà tan hết không? Vì sao?
2. Nung 10,2g hỗn hợp Al, Mg, Na trong khí Oxi dư. Sau phản ứng kết thúc thu được 17g hỗn hợp chất rắn . Mặt khác cho hỗn hợp các kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thấy thoát ra V lít khí và dung dịch A. Cô cạn A thì thu được mg muối Clorua khan. Tính V và m

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phản ứng hóa học

• Nhỏ dần dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 cho đến dư. Hãy trình bày hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình phản ứng.
• Nhỏ dần dung dịch HCl loãng vào dung dịch thu được ở trên cho đến dư. Hãy trình bày hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình phản ứng đã xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng hỗn hợp đầu

cHoà tan hoàn toàn 36,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Zn và Al bằng dung dịch HCl loãng, vừa đủ, thu được dung dịch B và khí C. Đốt cháy toàn bộ C thu được 18 gam nước.
a. Cô cạn dung dịch B thu đựoc bao nhiêu gam muối khan?
b. Tính % về khối lượng các chất có trong hỗn hợp đầu. Biết tỷ lệ mol của 2 muối khan là 1: 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí thoát ra trong phản ứng

Cho 2,02 g hỗn hợp Mg và Zn vào cốc (1) đựng 200ml dung dịch HCl. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được 4,86 g chất rắn. Cho 2,02 g hỗn hợp trên vào cốc (2) đựng 400ml ung dịch HCl như trên, sau phản ứng cô cạn dung dịch được 5,57 g chất rắn.
a. Tính thể tích khí thoát ra ở cốc (1) (đkc)
b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ mol của dung dịch

Cho lượng sắt dư vào 50ml dung dịch HCl phản ứng xong thu được 3,36 lít khí (đktc)
a. Viết phương trình hóa học xảy ra?
b. Tính khối lượng sắt đã phản ứng?
c. Tính nồng độ mol của dung dịch đã dùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết các phương trình hoá học

Cho a gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl ( cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc, người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96lít H2 (ĐKTC).
a. Viết các phương trình hoá học ?
b. Tính a ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng kim loại trong hỗn hợp

Cho 3,46 gam hỗn hợp bột của ba kim loại Zn, Mg, Fe vào 200 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, ta thu được dung dịch A và 1,568 lít khí (đktc).
Thêm vào dung dịch A 200 ml dung dịch KOH 1,25M thu được một kết tủa trắng xanh và dung dịch B. Lọc lấy kết tủa và để ngoài không khí thấy kết tủa chuyển qua màu nâu và không tan trong dung dịch kiềm. Sau đó, nung kết tủa ta được 3,2 gam chất rắn.
1. Viết các phương trình phản ứng biểu diễn quá trình thí nghiệm.
2. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp.
3. Thêm nước vào dung dịch B để được 500 ml dung dịch. Tính nồng độ các chất tan có trong dung dịch này.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách nhận biết lọ mất nhãn

Để có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu đen là: bột than, bột đồng (II) oxit và bột mangan đioxit, ta dùng
A. dung dịch HCl đặc.
B. dung dịch NaCl.
C. dung dịch CuSO4.
D. nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dãy phản ứng với dung dịch HCl

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch HCl là
A. Na_{2}SO_{4}, MgCO3. B. NaCl, CaCO3.
C.K_{2}CO_{3}, NaHCO3. D. NaNO3, KNO3.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

để phân biệt 2 dung dịch

Dùng chất nào sau đây phân biệt được 2 dung dịch Na2SO4 và NaCl :
A. NaOH B. HCl C. ZnCl2 D. BaCl2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tổng khối lượng muối

Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO_{3}^{2-}SO_{4}^{2-}-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính tổng khối lượng muối có trong 300 ml dung dịch X ?
A. 71,4 gam. B. 23,8 gam. C. 47,6 gam. D.119 gam.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất tác dụng với dung dịch HCl

Trong các dãy chất dưới đây, dãy chất nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?
A.Fe_{2}O_{3}, KMnO4, Cu B. Fe, CuO, Ba(OH)2
C. CaCO3, H_{2}SO_{4}, Mg(OH)2 D. AgNO3,MgCO3, BaCl2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về 2 oxit kim loại

Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp hai oxit của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ kế tiếp trong hệ thống tuần hoàn trong dung dịch HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,7 gam muối khan. Hai kim loại kiềm đó là

(cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85,5, Cs = 133, Cl = 35,5, O = 16)

A. Na và K. B. Rb và Cs. C. K và Rb. D. Li và Na.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng nhiệt nhôm

Trộn 19,2 gam Fe2O3 với 5,4 gam Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (không có mặt không khí và chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hỗn hợp sau phản ứng (sau khi đã làm nguội) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 5,04 lít khí (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là

A. 75,0%. B. 57,5%. C. 60,0%. D. 62,5%.


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 6 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về amino xit

X là một \alpha-amino axit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Cho 8,9 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1 M thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1 M. Công thức đúng của X là;

A. CH_{3}CH(NH_{2})COOH. B. CH_{3}C(CH)_{3}(NH_{2})COOH.

C.CH_{3}CH_{2}CH(NH_{2})COOH D. CH_{3}CH(CH_{3})CH(NH_{2})COOH.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng giữa 2 kim loại kiềm thổ

Hòa tan hết 7,6 g hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp bằng lượng dư dung dịch HCl thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Hai kim loại này là ?

A. Ca và Sr B. Mg và Ca C. Sr và Ba D. Be và Mg

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình nào Na bị khử

Quá trình nào sau đây , ion Na^{+} bị khử ?

A. Dung dịch Na_{2}CO_{3} tác dụng với dung dịch HCl B. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO_{3}

C. Điện phân NaCl nóng chảy D. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách phân biệt 3 chất Mg , Al....

Có ba chất :Mg ,Al, Al_{2}O_{3} . Có thể phân biệt ba chất chỉ bằng một thuốc thử là chất nào sau đây ?

A. dung dịch CuSO_{4} B. dung dịch HNO_{3} C. dung dịch HCl D. dung dịch NaOH

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất nào tan trong dung dịch HCl dư

Dãy chất nào sau đây đều tan hết trong dung dịch HCl dư ?

A. Cu, Ag, Fe; B. Al, Fe, Ag; C. Cu, Al, Fe; D. CuO, Al, Fe;< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay