Đường đơn

8 kết quả phù hợp trong mục Đường đơn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất của cacbonhidrat

Cacbonhiđrat gồm những loại hợp chất nào ?
A. Đường đơn, đường đôi, đường đa.
B. Đường đơn, đường đôi và axit béo.
C. Đường đơn, đường đa và axit béo.
D. Đường đa, đường đôi và axit béo.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm đường đơn

1. Đường nào sau đây thuộc nhóm đường đơn:
a. Glucôzơ
b. Lactôzơ
c. Mantôzơ
d. Kitin
2. Trong cấu tạo 1 mạch của phân tử ADN, các nuclêôtit liên kết với nhau bằng:
a. Liên kết cộng hóa trị
b. Liên kết ion
c. Liên kết Hiđrô
d. Liên kết peptit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên prôtêin

1. Bậc cấu trúc nào của prôtêin được xem là quan trọng nhất?
a. Bậc 1
b. Bậc 3
c. Bậc 2
d. Bậc 4
2. Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là:
a. Axit amin
b. Nuclêôtit
c. Đường đơn
d. Lipit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại đường có vị ngọt nhất

1. Hoocmon giới tính có bản chất là:
a. Sterôit
b. Mỡ
c. Phốtpholipit
d. Sắc tố
2. Loại đường có vị ngọt nhất:
a. Đường đôi
b. Đường đơn
c. Đường đa
d. Các loại đường có vi 5ngọt như nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất dinh dưỡng ở khoang miệng

chất dinh dưỡng nào được tiêu hóa ở khoang miệng:
a. đường mantozo b. b.protein
c. đường đơn d.lipit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm đường glucozo

Glucozo là:
A: Đường đơn B: Đường đôi C: Đường đa D: Lipit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về tinh bột

Tinh bột là:
A: Đường đơn B: Đường đôi C: Đường đa D: Lipit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất dinh dưỡng hấp thụ ở ruột non

Với khẩu phần ăn đầy đủ và sự tiêu hoá diễn ra thuận lợi, những chất dinh dưỡng được hấp thu ở ruột non là những chất nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay