Đường parabol

30 kết quả phù hợp trong mục Đường parabol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập Tâm đường tròn

Cho và đường thẳng . Chứng minh luôn cắt tại điểm phân biệt . Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình giải tích trong mặt phẳng

cho parabol và điểm .Hai điểm thuộc sao cho . Chứng minh dây cung luôn đi qua một điểm cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách ngắn nhất của đường thẳng và mặt phẳng

Cho Xác định đường chuẩn, tiêu điểm của và vẽ Cho . Tính khoảng cách ngắn nhất của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sự tương giao trong mặt phẳng

Cho parabol và elip Chứng tỏ rằng parabol và elip cắt nhau tại bốn điểm phân biệt Chứng minh rằng bốn điểm cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình parabol

Viết phương trình parabol , biết rằng đi qua điểm và luôn cắt parabol tại các điểm cố định
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tiếp tuyến với đường cong

Cho . Lập pt tiếp tuyến với đường cong tại Lập phương trình tiếp tuyến với () sao cho nó vuông góc với đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabol

Cho parabol và đường thẳng 1) Xác định các hệ số để đường thẳng đi qua điểm và tiếp xúc với parabol.2) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabol với các giá trị của tìm được trong câu 1.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì parabol và đường thẳng cắt nhau

Với giá trị nào của thì parabol và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tọa độ của điểm

Cho parabol có phương trình và đường thẳng .a) Chứng minh rằng luôn đi qua một điểm cố định khi thay đổi.b) Tìm để tiếp xúc . Khi đó, tính tọa độ tiếp điểm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của hai parabol

Tìm tọa độ giao điểm của hai parabol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường parabol

Tìm parabol biết rằng parabol đó đi qua hai điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình parabol

Viết phương trình parabol , biết rằng đi qua ba điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường parabol

Tìm để đỉnh của đồ thị parabol nằm trên đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng khi M thay đổi trên Elip

Cho điểm và Elip có phương trình: . Giả sử là điểm di động trên Elip. Gọi là hình chiếu vuông góc của lên trục . Giả sử cắt tại . Chứng minh rằng khi thay đổi trên Elip thì luôn chạy trên một đường cong cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của Parabol đó

Chứng tỏ rằng phương trình với là phương trình của một Parabol có đỉnh nhận làm trục đối xứng. Tìm tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của Parabol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích đỉnh của họ (Pm)

Cho họ đường cong có phương trình: Tìm điều kiện của để là phương trình một Parabol, khi đó:a. Tìm quỹ tích đỉnh của họ b. Tìm quỹ tích tiêu điểm của họ c. Tìm điểm cố định mà họ luôn đi qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường parabol

Cho Parabol có phương trình: với Điểm khác chạy trên . Gọi theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của lên . Chứng minh rằng:a. Đường thẳng qua vuông góc với luôn đi qua một điểm cố định. b. Đường thẳng qua vuông góc với luôn đi qua một điểm cố định.c. Đường thẳng luôn tiếp xúc với Parabol cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình parabol

Viết phương trình parabol đi qua ba điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình parabol

Viết phương trình parabol , biết rằng đi qua điểm và luôn cắt parabol tại các điểm cố định
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm. Vẽ parabol

Cho parabol và đường thẳng .1) Xác định các hệ số biết rằng parabol đi qua điểm , đường thẳng đi qua điểm và tiếp xúc với parabol.2) Tìm tọa độ giao điểm. Vẽ parabol và đường thẳng trên cùng một hệ trục tọa độ.


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay