Đường thẳng trong không gian

40 kết quả phù hợp trong mục Đường thẳng trong không gian
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của điểm

Trong không gian với hệ trục , cho đường thẳng: và hình bình hành . Cho diện tích bằng , tìm tọa độ .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau

Trong không gian tọa độ cho đường thẳng có phương trình Chứng minh : chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng cắt cả và song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian tọa độ cho mặt phẳng đường thẳng: Chứng minh : chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng nằm trong cắt cả .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng: và mặt phẳng . Viết phương trình chính tắc của đường thẳng , biết nằm trên mặt phẳng và cắt hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng: và mặt phẳng . Viết phương trình đường thẳng nằm trong sao cho cắt và vuông góc với đường thẳng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng

Trong không gian toạ độ cho đường thẳng và mặt phẳng . Gọi là giao điểm của . Viết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng , vuông góc với đồng thời thoả mãn khoảng cách từ tới bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng đi qua A

Trong không gian cho điểm và đường thẳng có phương trình: . Viết phương trình đường thẳng đi qua , cắt và vuông góc với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ một vecto chỉ phương của đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) có phương trình: a) Tìm tọa độ một vecto chỉ phương của đường thẳng (d)b) Chứng tỏ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình: 1. Tìm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình đường thẳng2. Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tứ diện giới hạn bởi mặt phẳng (P) và các mặt phẳng tọa độ

Cho phương trình: 1. Tìm điều kiện của m để phương trình (1) là phương trình chính tắc của một đường thẳng, gọi là họ . Khi đó, tìm điểm cố định mà họ luôn đi qua2. Chứng tỏ rằng họ đường thẳng luôn thuộc mặt phẳng (P) cố định3. Tính thể tích khối tứ diện giới hạn bởi mặt phẳng (P) và các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

TÌm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình: 1. TÌm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình đường thẳng 2. Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường thẳng trong không gian

Trong không gian tọa độ Oxyz, lập phương trình đường thẳng đi qua A(2; 0; -3) và vuông góc với hai đường thẳng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm góc giữa hai mặt phẳng

Cho điểm A(2; -1; 3) và hai mặt phẳng có phương trình: 1. Tìm góc giữa hai mặt phẳng 2. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M và song song với hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình chính tắc của đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình chính tắc của đường thẳng qua điểm M(1; 1; 1) và vuông góc với mặt phẳng (P), biết:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của đường thẳng qua 1 điểm

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình chính tắc của đường thẳng qua điểm M(1; 1; 2) và song song với đường thẳng (d), biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường thẳng trong không gian

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình:Lập phương trình tổng quát và tham số của các giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình chính tắc

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình chính tắc và tổng quát của đường thẳng (d), biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường thẳng trong không gian

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình chính tắc và tham số của đường thẳng (d), biết:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tim điểm cố định của họ đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho họ đường thẳng có phương trình:1. Tim điểm cố định của họ đường thẳng 2. Chứng minh rằng các đường thẳng trong họ luôn thuộc một mặt phẳng cố định3. Tính thể tích khối tứ diện giới hạn bởi mặt phẳng (P) và các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay