duyên hải nam trung bộ

7 kết quả phù hợp trong mục duyên hải nam trung bộ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện trọng lượng thủy sản

Cho bảng sồ liệu sau:
Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002.

(Đơn vị: Nghìn tấn)
Resized Image

1. Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của 2 vùng trên.
2. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng, khai thác của vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải nam trung Bộ. Nhận xét và giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tài nguyên thiên nhiên vùng Duyên hải nam Trung Bộ

Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng Duyên hải nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 1: Thế mạnh sản xuất nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ là gì? Vì sao?
Câu 2: Trình bày một số tài nguyên thiên nhiên chủ yếu ở Tây Nguyên ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân bố cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên

1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học:
a) Kể tên và nơi phân bố của các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên.
b) Trình bày những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước.
2. Trình bày những thuận lợi về tự nhiên đối với phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngư nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

1. Trình bày những thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển ngư nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
2. Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Du lịch của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phân tích các điều kiện phát triển ngành du lịch của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nông nghiệp của vùng Đồng bằng Bắc Bộ

* Đặc điểm khác nhau về cơ cấu ngành nông nghiệp của vùng ĐBBB và DH NTB
+) Cơ cấu ngành nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ:
- Gồm ngành trồng cây lương thực, cây ăn quả, cây con vụ đông, chăn nuôi gia súc, gia cầm.
- Trong nông nghiệp, trồng cây lương thực là ngành quan trọng nhất.
+) Cơ cấu ngành nông nghiệp DH NTB:
- Gồm các ngành trồng cây lương thực, cây công nghiệp hàng năm, chăn nuôi gia súc lớn.
- Trong nông nghiệp, ngành trồng cây công nghiệp hàng năm và chăn nuôi gia súc lớn đóng vai trò quan trọng.
* Nguyên nhân cơ bản nào tạo ra sự khác nhau:
- Vùng Bắc Bộ có một mùa đông lạnh (có 3 tháng nhiệt độ TB dưói 20^{circ}C) , tạo nên một cơ cấu cây trồng, vật nuôi vụ đông với nhiều sản phẩm khác nhau.
- Vùng DHNTB không có mùa đông lạnh nên cơ cấu cây trồng đơn giản hơn. Nhưng do có diện tích đồi trước núi nên thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc lớn.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay