electron ngoài cùng

2 kết quả phù hợp trong mục electron ngoài cùng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật biến đổi nguyên tố

Trong một chu kì, sự biến đổi của các nguyên tố tuân theo quy luật nào?
A. Số electron tăng từ 1 đến 8 B. Số lớp electron tăng từ 1 đến 8
C. Số điện tích hạt nhân tăng từ 1 đến 8 D.Số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất chung cho các Halogen ?

Trong các tính chất sau, những tính chất nào không phải là chung cho các Halogen ?
A. Nguyên tử có khả năng thu them một electron
B. Tạo với hiđro hợp chất có liên kết phân cực
C. Có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay