electron

49 kết quả phù hợp trong mục electron
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành phương trình phản ứng

Điền chất thích hợp vào chỗ trống và cân bằng các phản ứng oxh khử sau theo phương pháp thăng g ebằnlectron:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa từ trường


Câu 1: a) Phát biểu định nghĩa từ trường. Người ta qui ước chiều của từ trường tại một điểm như thế nào ?
b) Phát biểu qui tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong dòng điện thẳng dài.
c) Lực Lorentz là gì ? Viết công thức của lực Lorentz.
Áp dụng : Một electron bay vào từ trường đều vec{B} với vận tốc ban đầu v_{o}=2.10^{5}m/s theo phương vuông góc với các đường sức từ và có độ lớn cảm ứng từ B = 0,2 T. Khi đó hạt electron chịu tác dụng của lực nào và có độ lớn bằng bao nhiêu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tác động của enzim

Câu 1: Trình bày cơ chế tác động của enzim.(1 điểm).
Câu 2: Phân biệt giai đoạn đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp về vị trí, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng.(1,5 điểm).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tên kim loại

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142 hạt. Trong đó :
+ Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 hạt.
+ Tổng số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12 hạt.
Hãy xác định hai hai kim loại A và B.
( Biết: Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), K(Z=19), Ca(Z=20), Fe(Z=26), Cu(Z=29), Zn(Z=30). Z là tổng số proton có trong nguyên của nguyên tố. )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron

Một hợp chất B vô cơ được tạo nên từ ion M3+ và ion X- . Tổng số hạt trong hợp chất là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của X lớn hơn nguyên tử khối của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn tổng số hạt trong M3+ là 16.
a) Viết cấu hình electron của M, M3+, X, X-
b) Xác định CTPT hợp chất B. Viết phương trình hóa học khi cho B lần lượt tác dụng với các dung dịch sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm liên kết đơn

Liên kết đơn là liên kết
A. Bằng 2 electron dùng chung B. Bằng lai hóa sp2
C. Bằng 2 electron độc thân D. Bằng 1 electron dùng chung

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình hoá học

1/ Viết CT electron và CT cấu tạo của CH4 (Z_{C}= 6). Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử MgO (Z_{Mg}g=12; Z_{O}=8).
2/ Cân bằng các phương trình hoá học sau theo phương pháp thăng bằng e, xác định rõ chất khử, chất oxi hoá và các quá trình oxi hoá - khử tương ứng:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu trình Crep

Phân biệt đường phân với chu trình Crep và chuỗi chuyền Electron hô hấp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm dòng điện trong kim loại

Dòng điện trong kim loại là gì? Kim loại là vật dẫn điện hay cách điện? Tại sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron nguyên tử

Cho các nguyên tố X (Z = 12), Y(Z = 17)
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y. Cho biết nguyên tố X, Y,là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
b. Liên kết giữa X, Y trong hợp chất XY2 là loại lie6nke61t gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu hình electron của nguyên tử S là

Cấu hình electron của nguyên tử S là :

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hóa học 10 về tổng số hạt proton

Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d54s1. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d64s1. D. [Ar]3d34s2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuỗi chuyền electron hô hấp

Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn ra ở: A. màng lưới nội chất trơn

B. màng lưới nội chất hạt. C. màng ngoài của ti thể. D. màng trong cuả ti thể.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các electron tự do

Khi nối hai đầu một sợi dây kim loại với cực âm và cực dương của một nguồn điện,các electron tự do trong dây kim loại đó sẽ bị:
A.Cực dương đẩy,cực âm hút C.Cực dương và cực âm cùng hút
B.Cực dương và cực âm cùng đẩy D.Cực dương hút,cực âm đẩy

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dòng điện là

Dòng điện là:
A. Dòng dịch chuyển có hướng
B. Dòng electron dịch chuyển
C. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng
D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thuyết êlectron

Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.
B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.
C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.
D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực tương tác điện

Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng đặt cách nhau 2.10^{-9}cm:
A. 9.10^{-7}N B. 6,6.10^{-7}N C. 8,76.10^{-7}N D. 0,85.10^{-7}N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm vật nhiễm điện

Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện:
A. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương
B. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm
C. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật dư electron
D. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật biến đổi nguyên tố

Trong một chu kì, sự biến đổi của các nguyên tố tuân theo quy luật nào?
A. Số electron tăng từ 1 đến 8 B. Số lớp electron tăng từ 1 đến 8
C. Số điện tích hạt nhân tăng từ 1 đến 8 D.Số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các êlectrôn tự do trong dây dẫn

Các êlectrôn tự do trong dây dẫn bị cực dương của pin……….., cực âm của pin…………..
A. đẩy – hút B. hút – đẩy C. đẩy – đẩy D. hút – hút< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay