enzim

40 kết quả phù hợp trong mục enzim
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tác động của enzim

Câu 1
Enzim là gì ? Trình bày cơ chế tác động của enzim ?
Câu 2 Một gen chứa 650000 nuclêôtit loại X, số nuclêôtit loại T bằng 2 lần số nuclêôtit loại X
a) Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen ?
b) Tính số vòng xoắn, chiều dài của gen ?
--------------------------------------

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc và cơ chế tác động của enzim

Câu 3: Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim. (3 đ)
* Cấu trúc:
- Thành phần là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với chất khác. (0.5 đ)
- Enzim có vùng trung tâm hoạt động:
+ Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động tương thích với cấu hình không gian của cơ chất. (0.5 đ)
+ Là nơi enzim liên kết tạm thời với cơ chất. (0.5 đ)
* Cơ chế tác động:
Diễn ra qua 3 giai đoạn:
+ Enzim liên kết với cơ chất 
ightarrow phức hợp enzim – cơ chất. (0.5 đ)
+ Enzim tương tác với cơ chất. (0.5 đ)
+ Tạo sản phẩm và giải phóng enzim. (0.5 đ)
Mỗi loại enzim thường chỉ xúc tác cho một loại phản ứng.
Câu 4: Tại sao khi ngâm quả mơ chua vào đường, sau một thời gian quả mơ có vị ngọt chua và nước cũng có vị ngọt chua? (1.5 đ)
- Do nồng độ chất tan (đường) ở môi trường bên ngoài màng tế bào cao hơn ở bên trong màng tế bào. (0.5 đ) 
ightarrow Theo nguyên lí khuếch tán, đường di chuyển từ môi trường bên ngoài vào môi trường bên trong màng tế bào 
ightarrow quả mơ có vị ngọt chua. (0.5 đ)
- Ngược lại, chất chua di chuyển từ bên trong màng tế bào ra bên ngoài màng tế bào 
ightarrow nước có vị ngọt chua.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật

Nêu đặc điểm chung của quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật? Tại sao vi sinh vật phải tiết vào môi trường các enzim ngoại bào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tác động của enzim

Câu 1: Trình bày cơ chế tác động của enzim.(1 điểm).
Câu 2: Phân biệt giai đoạn đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp về vị trí, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng.(1,5 điểm).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tác động của enzim

Câu 1Trình bày cơ chế tác động của enzim.(
Câu 2: Phân biệt giai đoạn đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp về vị trí, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc tính của vi khuẩn

1.Đặc tính nào dưới đây là của vi khuẩn?
A.Cú nhân. B.Cú lục lạp. C.Cú ti thể. D.Cú ADN.
2 Người ta ví ti thể như là trạm năng lượng của tế bào , vậy nó có cấu trúc như thế nào để đảm bảo thực hiện chức năng đó?
A. Chứa hệ enzim hô hấp đóng vai trũ quan trọng trong trao đổi chất.
B.Chứa ribụxụm chuyờn chở cỏc enzim từ các cấu trúc khác của tế bào.
C.Có cấu trúc màng kép màng trong ăn sâu vào khoang ti thể.
D. Cú hẳn một hệ gen chứa trong ADN và ribụxụm riờng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của liên kết enzim- cơ chất

a.
- Vùng cấu trúc của enzim liên kết với cơ chất: Trung tâm hoạt động
- Liên kết enzim - cơ chất: có tính đặc thù, mỗi enzim chỉ xúc tác cho một phản úng.
b. Enzim amilaza chỉ tiêu hóa được tinh bột mà không tiêu hóa được xenlulôzơ, vì:
- Trung tâm hoạt động của enzim amilaza chỉ tương thích với cấu hình không gian của tinh bột 
ightarrow amilaza liên kết được với tinh bột 
ightarrow phản ứng được xúc tác
- Trung tâm hoạt động của enzim amilaza không tương thích với cấu hình không gian của xenlulôzơ 
ightarrow amilaza không liên kết được với xenlulôzơ 
ightarrow phản ứng không được xúc tác

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Liên kết của enzim

a. Vùng cấu trúc nào của enzim liên kết với cơ chất? Liên kết enzim - cơ chất có tính chất gì?
b. Dựa vào cấu trúc của enzim, giải thích tại sao enzim amilaza chỉ tiêu hóa được tinh bột mà không tiêu hóa được xenlulôzơ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đặc thù của enzim

Tại sao Enzim và cơ chất có tính đặc thù?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất hoạt động của Enzim

Khi môi trường có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ tối ưu của Enzim thì:
Enzim trong cơ thể người có hoạt tính cao nhất ở độ pH
Tính chất hoạt động của Enzim?
ức chế ngược là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc tính của enzim

Giai đoạn đầu tiên trong cơ chế tác dụng của Enzim là:

Enzim có đặc tính gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về Trung tâm hoạt động

Cơ chất là gì?
Trung tâm hoạt động là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của enzim

Enzim là gì?
Bản chất hoá học của Enzim
Vai trò của enzim?
Đặc tính của enzim?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lớp màng trong của ti thể

Ở lớp màng trong của ti thể có chứa nhiều chất nào sau đây ?
a. Enzim hô hấp c. Kháng thể
b. Hoocmon d. Sắc tố

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thức ăn được tiêu hóa ở tôm

Thức ăn đươc tiêu hoá ở dạ dày của tôm nhờ Enzim tiết ra từ:
A Mật B Gan
C Ruột D Tuỵ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của sắt đối với thực vật

Vai trò của sắt đối với thực vật là:
A. Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục, hoạt hoá enzim.
B. Duy trì cân bằng ion, tham gia quang hợp (quang phân li nước)
C. Thành phần của axít nuclêic, ATP, phốtpholipit, côenzim;
D. Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của phôtpho đối với thực vật

Vai trò của phôtpho đối với thực vật là:
A. Thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.
B. Thành phần của prôtêin, a xít nuclêic.
C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và Ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
D. Thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Enzim Prôtêaza

Enzim Prôtêaza có tác dụng xúc tác quá trình nào sau đây ?
a. Phân giải lipit thành axit béo và glixêin
b. Phân giải đường đi saccarit thành mônôsaccarit
c. Phân giải đường lactôzơ
d. Phân giải prôtêin

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt tính của Enzim?

Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến hoạt tính của Enzim?
a. Nhiệt độ
b. Độ PH của môi trường
c. Nồng độ cơ chất và nồng độ Enzim
d. Cả 3 yếu tố trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ PH của enzim

Phần lớn Enzim trong cơ thể có hoạt tính cao nhất ở khoảng giá trị của độ pH nào sau đây ?
a. Từ 2 đến 3 c. Từ 6 đến 8
b. Từ 4 đến 5 d. Trên 8< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay