este

107 kết quả phù hợp trong mục este
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức cấu tạo este

Cho 2,54 gam este A bay hơi thì thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,32 gam oxi ở cùng điều kiện. Thủy phân 25,4 gam este A cần dùng 400 gam dd NaOH 3%. Nếu khi thủy phân 6,35 gam este A bằng NaOH thì thu được 7,05 gam muối duy nhất. Tìm công thức cấu tạo este, biết rằng một trong hai chất tạo este là đơn thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của động vật bậc cao

tại sao động vật bậc cao thường không có khả năng sinh sản vô tính? Trong thời gian mang thai thì trứng không chín và rụng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tuổi dậy thì ở nữ

Tuổi dậy thì ở nữ có đặc điểm gì? Do tác động của những hoocmôn nào ? Vai trò của từng hoocmôn đó ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Este là sản phẩm tạo thành của phản ứng nào sau đây ?

Este là sản phẩm tạo thành của phản ứng este hóa xảy ra giữa

A. axit và bazơ.

B. axit và rượu.

C. axit và oxit bazơ.

D. axit và kim loại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số gam este tạo thành trong phản ứng hóa học

Hòa tan hoàn toàn 63 gam hỗn hợp gồm 2 axít hữu cơ đơn chức no vào một dung môi trơ (dung môi không tham gia phản ứng trong các thí nghiệm dưới đây), thu được dung dịch X, chia X thành 3 phần đều nhau, rồi tiến hành các thí nghiệm sau:
TN1: Cho phần 1 tác dụng với NaOH vừa đủ, thu được 27.6 gam muối.
TN2: Thêm a gam rượu Etylic vào phần thứ hai rồi cho tác dụng ngay với lượng dư Na.
TN3: Thêm a gam rượu Etylic vào phần thứ ba, đun nóng một thời gian sau đó làm lạnh rồi cho tác dụng với Na dư. Thể tích khí H2 bay ra ở thí nghiệm ba nhỏ hơn ở thí nghiệm hai là1.68 lít (đktc). Giả thiết hiệu suất phản ứng tạo ra este của các axít là bằng nhau. Tính số gam este tạo thành.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hiệu suất phản ứng

Cho 4,6 gam ancol X tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít H2. Cho 9,0 gam axit hữu cơ Y tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít H2. Đun nóng hỗn hợp gồm 4,6 gam ancol X và 9 gam axit Y ( xúc tác H2SO4 đặc,t0 ) thu được 6,6 gam este E. Đốt cháy hoàn toàn E thu được CO2 và nước theo tỷ lệ mol là 1: 1. Các khí đo ở đktc. Hiệu suất phản ứng tạo thành este là

A. 50% B. 60% C. 75% D. 80%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

viết công thức cấu tạo của este

Cho 15,84 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 30ml dung dịch MOH 20% (d=1,2g/ml) với M là kim loại kiềm. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn X. Đốt cháy hoàn toàn X thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O và 9,54 gam M_{2}CO_{3}. Kim loại M và công thức cấu tạo của este ban đầu là

A. K và CH_{3}COOCH_{3}. B. K và HCOO-CH3.

C. Na và CH_{3}COOC_{2}H_{5}. D. Na và HCOO-C2H5.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng este thu được

Chia 7,8 gam hỗn hợp ancol etylic và ancol đồng đẳng R-OH thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít H2 (đktc). Phần 2 tác dụng với dung dịch chứa 30 gam CH3COOH (có mặt H2SO4 đặc). Biết hiệu suất các phản ứng este hóa đều là 80%, khối lượng este thu được là

A. 6,48 gam. B. 8,10 gam. C. 8,80 gam. D. 9,60 gam.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số mol ancol và axit trong phản ứng

Chia hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic (trong đó số mol ancol nhiều hơn số mol axit) thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Phần 2 đun nóng với một ít H2SO4 đặc (chấp nhận phản ứng este hóa là hoàn toàn) thì thu được 8,8 gam este. Số mol ancol và axit trong X lần lượt là

A. 0,4 và 0,1. B. 0,8 và 0,2. C. 0,2 và 0,3. D. 0,6 và 0,5.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về lipit

Hãy chọn nhận định đúng:

A.Lipit là chất béo.

B.Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.

C.Lipit là este của glixerol với các axit béo.

D.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung

môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit....

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm khối lượng este tạo thành

Đun nóng 6g CH_{3}COOH với 6 gam C_{2}H_{5}OHH_{2}SO_{4} đặc làm xúc tác. Tìm khối lượng este tạo thành khi hiệu suất 80%.

A. 7,04g B. 8g C. 10g D. 9g

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

liên kết hidro

Một gen có 3598 liên kết photphodieste và có 2120 liên kết hidro. Số lượng từng loại nu của gen bằng::A.. A = T = 320, G = X = 580; B... A = T = 360, G = X = 540; C.. A = T = 540, G = X = 360 ; D... A = T = 580, G = X = 320;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ số axít của chất béo

Để trung hoà axít tự do có trong 5,6g lipít cần 6ml dd NaOH 0,1M. Chỉ số axít của chất béo là:

A. 5 B. 6 C. 5,5 D. 6,5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chỉ số xà phòng của lipit

Để xà phòng hoá hoàn toàn 2,52g một lipít cần dùng 90ml dd NaOH 0,1M. Tính chỉ số xà phòng của lipit

A. 100 B. 200 C. 300 D. 400

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ số axit của chất béo

Để trung hoà 14 gam một chất béo cần 1,5 ml dung dịch KOH 1M. Chỉ số axit của chất béo đó là

A. 6 B. 5 C. 7 D. 8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng NaOH cần dùng

Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là

A. 8,0g B. 20,0g C. 16,0g D. 12,0g

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xà phòng hoá hỗn hợp 2 este

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ v (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị v đã dùng là

A. 200 ml. B. 500 ml. C. 400 ml. D. 600 ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Este A điều chế từ ancol metylic

Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan là 3,75. Công thức của A là:

A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH3. C. C2H5COOC2H5. D. HCOOC2H5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTCT este sau

Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là:

A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay