gen liên kết

6 kết quả phù hợp trong mục gen liên kết
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen

. Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen là gì?
A. Để xác định số nhóm gen liên kết
B. Đảm bảo sự DT bền vững của các tính trạng
C. Đảm bảo sự DT ổn định của các nhóm gen quí, nhờ đó người ta chọn lọc đồng thời được cả nhóm tính trạng có giá trị
D. Để xác định số nhóm gen liên kết của loài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số nhóm gen liên kết

Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số
A. Tính trạng của loài. B. Nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.
C. Nhiễm sắc thể đơn bội của loài. D. giao tử của loài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng di truyền liên kết

Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
D. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về gen quy định tính trạng

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây không làm xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 1:2:1 ở đời F1?
A. P: frac{Ab}{ab}Xfrac{Ab}{ab}, các gen liên kết hoàn toàn B. P: frac{AB}{ab}Xfrac{AB}{ab}, các gen liên kết hoàn toàn
C. P:frac{Ab}{aB}Xfrac{Ab}{aB} , có hoán vị gen xảy ra một giới với tần số 40% D. P:frac{Ab}{aB}Xfrac{Ab}{aB} , các gen liên kết hoàn toàn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

loại đột biến làm thay đổi các gen

Loại đột biến nào làm thay đổi các gen trong nhóm gen liên kết này sang nhóm gen liên kết khác?
A. Chuyển đoạn NST B. Mất đoạn NST C. Đảo đoạn NST D. Lặp đoạn NST< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay