gen trội

8 kết quả phù hợp trong mục gen trội
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính trạng trung gian

Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cơ thể mang kiểu gen dị hợp do:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Gen trội gây chết ở trạng thái dị hợp;

B. Gen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp;

C. Gen trội trong cặp gen tương ứng lấn át không hoàn toàn gen lặn;

D. Mỗi tính tác động không hoàn toàn thuận lợi;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng trội không hoàn toàn

Lý do dẫn đến sự khác nhau về kiểu hình F1 và F2trong trường hợp lai 1 cặp tính trạng có hiện tượng trội không hoàn toàn và trội hoàn toàn:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Mức lấn át của gen trội và gen lặn;

B. Tính trạng phân li riêng rẽ;

C. Tác động môi trường không thuận lợi;

D. Can thiệp của gen xác định giới tính;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai một cặp tính trạng

Cho phép lai một cặp tính trạng: Pt/c ♀Hoa đỏ x ♂Hoa trắng thu được F1 có xuất hiện một số cây hoa trắng. Giải thích nào sau đây không đúng?
A. Xảy ra đột biến gen A thành a ở quá trình giảm phân tạo noãn.
B. Xảy ra đột biến không phân li cặp NST chứa gen qui định màu hoa ở cả noãn và hạt phấn.
C. Xảy ra đột biến đa bội hoá trong giảm phân ở cây hoa trắng, cây hoa đỏ giảm phân bình thường.
D. Cây hoa đỏ khi giảm phân xảy ra đột biến mất đoạn NST chứa gen trội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

di truyền học của luật hôn nhân gia đình

Cơ sở di truyền học của luật hôn nhân gia đình: cấm kết hôn trong họ hàng gần là
A. Gen trội có hại có điều kiện át chế sự biển hiện của gen lặn bình thường ở trạng thái dị hợp
B. Ở thế hệ sau xuất hiện hiện tượng ưu thế lai
C. Gen lặn có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp gây ra những bất thường về kiểu hình D. Ở thế hệ sau xuất hiện các biển hiện bất thường về trí tuệ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình đột biến gen của bệnh ung thư

Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Những gen ung thư loại này thường là
A. gen trội và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.
B. gen trội và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.
C. gen lặn và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.
D. gen lặn và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai ở ruồi giấm

Ở ruồi giấm gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định thân đen. Phép lai ruồi đực thân xám với ruồi cái thân đen thu được F1 50% ruồi thân xám; 50% ruồi đen. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên thế hệ F2 có tỷ lệ các kiểu gen là
A. 0,125BB:0, 5Bb:0,375bb. B.0,375BB:0, 625Bb:0,5625bb
C. 0,25BB:0,5Bb:0,25bb D. 0,5625BB:0,375Bb:0,0 625bb.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về kiểu hình khi gen trội hoàn toàn

Một quần thể có tần số alen A : a ≈ 0,8 : 0,2 . Tỉ lệ kiểu hình khi gen trội hoàn toàn là:
A. 96%A- : 4%aa B. 80%A- : 20%aa C. 98%A- : 2%aa D. 64%AA : 32%Aa : 4%aa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về các gen phân li độc lập

Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, phép lai Aabb x aaBb cho đời con có sự phân li kiểu hình là:
A. 1:1:1:1 B. 3:1 C. 1:1 D. 9:3:3:1< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay