giá trị lớn nhất của biểu thức

4 kết quả phù hợp trong mục giá trị lớn nhất của biểu thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị lớn nhất của biểu thức

Giả sử x, y, z là các số dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện

Resized Image
Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức


1.Cho hai đường tròn (O), (O') nằm ngoài nhau có tâm tương ứng là O và O'. Một tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn tiếp xúc với (O) tại A và (O') tại B. Một tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn cắt AB tại I, tiếp xúc với (O) tại C và (O') tại D. Biết rằng C nằm giữa I và D.
1) Hai đường thẳng OC, O'B cắt nhau tại M. Chứng minh rằng OM > O'M.
2) Ký hiệu (S) là đường tròn đi qua A, C, B và (S') là đường tròn đi qua A, D, B. Đường thẳng CD cắt (S) tại E khác C và cắt (S') tại F khác D. Chứng minh rằng AF vuông góc với BE.
Câu V
2.Giả sử x, y, z là các số dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện . Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đặt I(m) =
Resized Image( m là tham số).
a) Tính I( 1/2).
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của I(m) khi m thay đổi.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay