giá trị sản xuất

4 kết quả phù hợp trong mục giá trị sản xuất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kinh tế của Hàn Quốc giai đoạn 1970 – 1991

Cho bảng số liệu sau : Thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân tính theo
ngành của Hàn Quốc.

Resized Image

1- Tính giá trị sản xuất ( Thu nhập quốc dân tính theo ngành ) của các ngành kinh tế : Nông nghiệp, Công nghiệp, Dịch vụ với đơn vị tính là tỉ đô la.
2- Nhận xét về sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc giai đoạn 1970 – 1991

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA (Đơn vị : %)

Resized Image

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta tại 2000 và 2005 .
b) Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta và giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt

Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (Đơn vị: %)

a) Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta từ năm 1990 đến 2005
b) Dựa vào biểu đồ nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tốc độ tăng trưởng nghành trồng trọt

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994)
(Đơn vị: tỉ đồng)

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%). Dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng.
b) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay