giải phóng miền nam

2 kết quả phù hợp trong mục giải phóng miền nam
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh

Hãy lấy dẫn chứng để chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miến Nam. Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ

Kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ là:
a- Loại khỏi vịng chiến đấu 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay.
b- Giải phĩng hồn tồn miền Nam.
c- Phá vỡ kế hoạch Rơve của Pháp.
d- Tất cả các câu trên đều đúng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay