Giải và biện luận phương

90 kết quả phù hợp trong mục Giải và biện luận phương
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho f(x) = mx^{2}+2(m-2)x+1
a) Giải và biện luận phương trình f(x)=0
b) Định m để pt có 2 nghiệm trái dấu
c) ĐỊnh m để phương trình 2 nghiệm :x_{1}< 1< x_{2}
d) Định m để bất phương trình f(x) <10 đúng với mọi x
e) Định m để phương trình x1, x2 thoả mãn: x_{1}+x_{2}> 3x_{1}x_{2}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

a, Giải phương trình:
Resized Image
b, Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.b) Từ đồ thị đã vẽ được, hãy biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình :2) Tìm để đồ thị của hàm số có điểm cực đại, cực tiểu và hai điểm đó nằm về hai phía đối với trục .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: Với giá trị nào của thì hàm số đồng biến với mọi Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với Biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo a số nghiệm của phương trình

Với là số nguyên dương cho trước, hãy biện luận theo số nghiệm của phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho phương trình a) Giải phương trình với b) Giải và biện luận phương trình theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gải và biện luận phương trình

Cho phương trình: a Giải phương trình khi .b. Giải và biện luận theo .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ứng dụng khảo sát hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.2) Dựa vào đồ thị trên, biện luận theo số nghiệm của phương trình (1)3) Tìm để phương trình (1) có bốn nghiệm lập thành một cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình: trong đó là tham số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình: trong đó là tham số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của tham số m

Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của tham số , hệ phương trìnhLuôn có nghiệm. Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số của hệ phương trình

Giải và biện luận theo tham số của hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình Giải hệ khi a=1

Cho hệ phương trình:a/ Giải hệ khi b/ Định a để hệ có đúng hai nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của thì hệ phương trình trên luôn có nghiệm. Xác định để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất.


< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay