giao điểm

67 kết quả phù hợp trong mục giao điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số y=x^{2}-2x-1
a)Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = – x + 1
c)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = 2x – 5
Vẽ các đường thẳng này trên cùng hệ trục tọa độ với (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

1.Cho tứ giác lồi ABCD nôih tiếp trong đường tròn O.
Gọi E là giao điểm của AC và BD.
CMR : nếu trung điểm của AD;BC;OE thẳng hàng thì AB=CD hoặc góc .Resized Image
2. Cho x,y,z là các số thực dương thoả mãn: x+y+z=3.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AD, gọi P là điểm thuộc cạnh AC sao cho PA= 2 PC.
1)Chứng minh rằng MN song song mặt phẳng (BCD)
2)Gọi I, J là các giao điểm của BC và DC với mặt phẳng (MNP),hãy xác định các điểm I và J, chứng minh rằng IJ song song với MN.
3) Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng (PIJ) và (PBD)
4) Chứng minh rằng tứ giác BDIJ là hình chữ nhật, hãy tính diện tích tứ giác BDIJ.


0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng

Cho hình vuông ABCD cạnh a, điểm M thuộc cạnh BC, điểm N thuộc cạnh AD sao cho CM=AN.Các đường thẳng AM,BN cắt CD theo thứ tự ở E,F.
a)Chứng minh CE.DF=a2.
b)Gọi I là giao điểm của FA và EB.Chứng minh tam giác CEB đồng dạng với tam giác DAF và góc EIF=90^{circ}.
c)Cho CM= .Tính diện tích đa giác AIBCD theo a.
d)Các điểm M và N có vị trí như thế nào thì EF có độ dài nhỏ nhất .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao điểm 2 đường thẳng

Cho đoạn thẳng AB , gọi O là trung điểm của AB; vẽ về một phía của AB
các tia Ax và By cùng vuông góc với AB . Lấy điểm C trên Ax, lấy điểm D
trên By sao cho góc COD=90^{circ}
a) Chứng minh tam giác ACO đồng dạng với tam giác BOD
b) Chứng minh CD=AC+BD
c) Kẻ OM vuông góc với CD tại M . Gọi N là giao điểm của AD với BC
Chứng minh MN // AC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chưng minh đường tròn có tiếp tuyến

Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B phân biệt thuộc (O) sao cho đường thẳng AB không đi qua tâm O. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M khác A, từ M kẻ hai tiếp tuyến phân biệt ME, MF với đường tròn (O) (E, F là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của dây cung AB. Các điểm K và I theo thứ tự là giao điểm của đường thẳng EF với các đường thẳng OM và OH.
1/ Chứng minh 5 điểm M, O, H, E, F cùng nằm trên một đường tròn.
2/ Chứng minh: OH.OI = OK. OM
3/ Chứng minh: IA, IB là các tiếp điểm của đường tròn (O)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

Cho đường tròn (O; R) và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (Với A, B là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua S (không đi qua O) cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm M và N (với M nằm giữa S và N). Gọi H là giao điểm của SO và AB; I là trung điểm MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E.
a) Chứng minh IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh OI.OE = R2.
c) Cho SO = 2R và MN = Rsqrt{3} . Tính diện tích tam giác ESM theo R.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm

a. Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ
y = 2x (d) và y = 0,5x (d’)
b. Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm A(2;4) và B(-1;7).
c. Gọi giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng AB là M, của đường thẳng (d’) và đường thẳng AB là N. Tìm tọa độ giao điểm M và N.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ của điểm

(Oxy) cho (P): y=2x^{2} và (d): y = 4x + 6 . Gọi E là điểm thuộc (P) có hoành độ bằng - 2. Gọi F, G là các giao điểm của (d) và (P) , biết F có hoành độ âm , G có hoành độ dương . Vẽ hình bình hành EFGH.
Xác định tọa độ điểm H . CM điểm H không thuộc (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba điểm thẳng hàng- toán 9

Cho tam giác ABC. Một đường thẳng song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại D, E; P là một điểm nằm trong tam giác ADE; PB, PC theo thứ tự cắt DE tại M, N. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác PDN, PEM cắt nhau tại Q; gọi I, J lần lượt là giao điểm của AP với DE, BC. Chứng minh rằng:
a) IN . ID = IM . IE
b) A, P, Q thẳng hàng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

. Cho đường tròn (O; R) và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (Với A, B là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua S (không đi qua O) cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm M và N (với M nằm giữa S và N). Gọi H là giao điểm của SO và AB; I là trung điểm MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E.
a) Chứng minh IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh OI.OE = R2.
c) Cho SO = 2R và MN = . Tính diện tích tam giác ESM theo R.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

a. Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ
y = 2x (d) và y = 0,5x (d’)
b. Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm A(2;4) và B(-1;7).
c. Gọi giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng AB là M, của đường thẳng (d’) và đường thẳng AB là N. Tìm tọa độ giao điểm M và N.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tia phân giác của góc

Cho hình bình hành ABCD , từ B kẻ đường thẳng cắt cạnh CD tại M ; từ D kẻ đường thẳng cắt cạnh BC tại N sao cho BM = DN . Gọi giao điểm của DN và BM là I . Chứng minh : Tia IA là tia phân giác của góc BID

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị

Cho hàm số

Resized Image
|a) Giải bất phương trình f’(x) < 0
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại các giao điểm với đường thẳng d: y = 5 - x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số đo góc

Cho ∆ABC nhọn. Vẽ về phía ngoài ∆ABC các ∆ đều ABD và ACE.
1, Chứng minh: BE = DC.
2, Gọi H là giao điểm của BE và CD. Tính số đo góc BHC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp điểm

Cho hai đ¬ờng tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A và B . Một đ¬ờng thẳng đi qua A cắt đ¬ờng tròn (O1) , (O2) lần l¬ợt tại C,D , gọi I , J là trung điểm của AC và AD .
1) Chứng minh tứ giác O1IJO2 là hình thang vuông .
2) Gọi M là giao diểm của CO1 và DO2 . Chứng minh O1 , O2 , M , B nằm trên một đ¬ờng tròn
3) E là trung điểm của IJ , đ¬ờng thẳng CD quay quanh A . Tìm tập hợp điểm E.
4) Xác định vị trí của dây CD để dây CD có độ dài lớn nhất .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác vuông cân

Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R C là điểm giữa của cung AB. Trên cung AC lấy điểm F bất kỳ. Trên dây BF lấy điểm E sao cho BE = AF.
a) Chứng minh DeltaAFC = DeltaBEC.
b) Chứng minh tam giác EFC vuông cân.
c) Gọi D là giao điểm của đường thẳng AC với tiếp tuyến tai B của nửa đường tròn. Chứng minh bốn điểm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên của hàm số


Cho hàm số Resized Image có đồ thị (C).

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (C) và đường thẳng (d) : .
c) Dựa vào đồ thị, xác định m để pt:
Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị:

Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của elip

a. Cho đường tròn (C):

Resized Image
Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (C) với trục Ox.
b. Lập phương trình chính tắc của elip có tiêu điểm F(2;0) và đi qua điểm M( ).< Lùi ... 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay