giao phấn

16 kết quả phù hợp trong mục giao phấn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm kiểu gen và kiểu hình ở đời F2

ở một loài cây khi cho giao phấn giữa những cây có hoa đỏ, quả dài với cây có hoa trắng, quả tròn thu được F1 đều có hoa đỏ, quả tròn.
Cho F1 tự thụ phấn thì kết quả ở F2 về kiểu gen, kiểu hình sẽ như thế nào?
(Biết các gen quy định các tính trạng trên nằm trên NST thường)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm giảm phân và ý nghĩa của giảm phân

Câu 1:
Giảm phân là gì ? Cho biết ‎ ý nghĩa của giảm phân.
Câu 2:
Ở một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa hai cây thuần chủng,cây lá chẻ và cây lá nguyên thu được F1 toàn cây lá chẻ. Tiếp tục cho giao phấn F1 với nhau thì tỉ lệ kiểu hình sẽ như thế nào? Hãy lập sơ đồ lai minh họa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thụ phấn

Thụ phấn là gì? Hoa giao phấn khác hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống

Nêu những biểu hiện của hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận và viết sơ đồ lai

Câu 1
ở một loài thực vật, nếu giao phấn giữa bố mẹ có hoa vàng và hoa trắng vứi nhau thì đời con tiếp sau đều đồng loạt có hoa vàng. Người ta thực hiện phép lai giữa cây hoa vàng với nhau. Xác định kkết quả có thể xày ra ở thế hệ con lai F1.
Các sơ đồ lai có thể gặp khi lai một tính trạng theo định luật Menđen
Câu 2
Cho hai thứ hoa thuần chủng cây cao hoa màu đỏ và cây thấp hoa màu vàng giao phấn với nhau được F1 toàn cây hoa màu hồng. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ : 1 cây cao hoa đỏ., 2 cây cao hoa hồng. 1 cây thấp hoa vàng.
Biện luận và viết sơ đồ lai minh hoạ? (Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, cấu trúc của NST bình thường trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm thụ phấn

Thụ phấn là gì? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai phân tích

Để xác định kiểu gen của một cơ thể mang tính trội nào đó là thuần chủng hay

khộng thuần chủng người ta sử dụng:
A. Phép lai phân tích B. Phương pháp phân tích các thế hệ lai
C. Giao phấn ngẫu nhiên D. Tự thụ phấn..

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tỉ lệ kiểu hình ở F1

Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen frac{AB}{ab} giao phấn với cây có kiểu gen frac{ab}{ab} tỉ lệ kiểu hình ở F1
A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
C. 1cây cao, quả trắng: 3cây thấp, quả đỏ. D. 9cây cao, quả trắng: 7cây thấp, quả đỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cặp gen trên nhiễm sắc thể thường

Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đề có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:
A.Bbbb B. BBbb C.Bbb D. BBb

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về kiểu gen đồng hợp tử

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ giao phấn với cây thân cao, quả đỏ (P), trong tổng số các cây thu được ở F1, số cây có kiểu hình thân thấp, quả vàng chiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, quả đỏ có kiểu gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên ở F1 là:
A.1% B. 66% C. 59% D. 51%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quần thể thực vật giao phấn

Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một lôcut có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 16%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể (P) là:
A. 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa
C. 0,30AA : 0,45Aa : 0,25aa D. 0,10AA : 0,65Aa : 0,25aa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai trội ở đậu hà lan

Ở đậu Hà Lan hạt vàng là trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, tỉ lệ kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào ? biết một gen qui định một tính trạng .

A. 100% hạt vàng . B. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh .

C. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh . D. 5 hạt vàng : 3 hạt xanh .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai phân tích

Ở thực vật, người ta tiến hành giao phấn giữa 2 cây P, thu được F1 có 240 cây có hoa trắng; 60 cây có hoa vàng và 20 cây có hoa tím. Nếu cho cây P nói trên lai phân tích thì kết quả thu được ở con lai là:
A. 25% vàng; 50% trắng; 25% tím. B. 25% trắng; 50% vàng; 25% tím.
C. 75% vàng; 12,5% trắng; 12,5% tím. D. 75% trắng; 12,5% vàng; 12,5% tím.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình giảm phân không xảy ra đột biến gen

Ở một loài thực vật, nếu trong kiểu gen có mặt cả hai alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên nhiễm sắc thể thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A. frac{ABD}{abd}	imes frac{AbD}{aBd} B. frac{AD}{ad}Bd 	imes frac{AD}{ad}Bd

C.Aafrac{Bd}{bD} 	imes Aafrac{Bd}{bD} D. frac{Abd}{aBD}	imes frac{Abd}{aBd}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về loài thực vật lưỡng bội

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím. Sự biểu hiện màu sắc của hoa còn phụ thuộc vào một gen có 2 alen (B và b) nằm trên một cặp NST khác. Khi trong kiểu gen có alen B thì hoa có màu, khi trong kiểu gen không có alen B thì hoa không có màu (hoa trắng). Cho giao phấn giữa hai cây đều dị hợp về 2 cặp gen trên, biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là
A. 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng.
B. 9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng.
C. 12 cây hoa tím : 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
D. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về phép lai quy định tính trạng

Một loài thực vật có gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả đỏ, gen b quy định quả trắng. Cho cây có kiểu gen frac{Ab}{aB} giao phấn với cây có kiểu gen frac{Ab}{aB} . Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỷ lệ kiểu hình ở F1 là:
A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng B. 3 cây cao, quả trắng : 1 cây thấp, quả đỏ
C. 1 cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả đỏ
D. 1 cây thấp, quả đỏ : 2 cây cao, quả trắng: 1 cây cao, quả đỏ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay