giao thoa ánh sáng

21 kết quả phù hợp trong mục giao thoa ánh sáng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của Young

Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda=0,5 mu m. khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp:
A. 2,5mm B. 0,1mm C. 0,5mm D. 1,25mm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ánh sáng đơn sắc

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng hai khe I âng, khoảng cách giữa 2 khe a = 2 mm. Khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 3 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:
A. 0,6 mu m B. 0,5mu m C. 0,7mu m D. 0,65mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của I âng

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng của ánh sáng đơn sắc. Khi tiến hành trong không khí người ta đo được khoảng vân i = 2 mm. Đưa toàn bộ hệ thống trên vào nước có chiết suất n = 4/3 thì khoảng vân đo được trong nước là:
A. 2 mm B. 2,5 mm C. 1,25 mm D. 1,5 mm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 bằng 0,5mm; khoảng cách giữa màn chứa hai khe và mà ảnh E là 1,5m. Gọi O là trung tâm màn (giao của trung trục S1S2 và màn E). Khe S1 được chắn bởi một bản hai mặt song song mỏng có chiết suất n = 1,5; bề dày 10μm. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm. Khoảng cách từ O tới vân sáng bậc 2 là
A. 1,8mm. B. 3,6mm. C. 11,4mm. D. 15,0mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm y-âng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc:lambda_{1}=0,42mu m (màu tím); lambda_{2}=0,56mu m(màu lục); lambda_{3}=0,70mu m (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là
A. 19 vân tím; 11 vân đỏ. B. 18 vân tím; 12 vân đỏ.
C. 20 vân tím; 12 vân đỏ. D. 20 vân tím; 11 vân đỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6mu m, màn quan sát cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là

A: i = 0,3m. B: i = 0,4m. C: i = 0,3mm. D: i = 0,4mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64µm và λ2 = 0,48µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:
A: 3,6mm. B: 4,8mm. C: 1,2mm. D: 2,4mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6µm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm , bước sóng của bức xạ λ2 là:
A: 0,38µm. B: 0,4µm. C: 0,76µm. D: 0,65µm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vân sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Iâng trong không khí người ta thấy tại M trên màn có vân sáng bậc 3. Nếu
nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có chiết suất n = 4/3 thì tại M ta thu được vân gì?

A: Vân tối thứ 4 tính từ vân trung tâm B: Vân sáng bậc 4

C: Vân tối thứ 6 tính từ vân trung tâm D: Vân sáng bậc 6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng màu lam bằng ánh sáng màu vàng thì
A: khoảng vân sẽ tăng B: khoảng vân sẽ giảm
C: khoảng vân vẫn như cũ D: độ sáng các vân sẽ giảm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tán sắc ánh sáng

Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp qua lăng kính, chùm tia ló gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng đó được gọi là
A: khúc xạ ánh sáng B: giao thoa ánh sáng C: tán sắc ánh sáng D: phản xạ ánh sáng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tính biên độ dao động

Hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 lên 2 lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu sẽ thay đổi như thế nào?
A: Tăng lên 2 lần. B: Không thay đổi. C: Giảm đi 2 lần. D: Tăng lên 4 lần.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Dùng ánh sáng có bước sóng 4.10^{-7} m đến 7,5.10^{-7} m trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,6mm, khoảng cách giữa hai khe và màn là 1,2m. Trong các bức xạ sau đây, bức xạ nào cho vân sáng tại vị trí trên màn cách vân sáng trung tâm 3,6mm ?
A: 0,5 µm B: 0,45 µm C: 0,55 µm D: 0,66 µm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính chất ánh sáng

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm và được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn sắc. Khoảng
cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N (MN = 2 cm) người ta đếm được có 10 vân tối và
thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là
A: 0,7 µm B: 0,6 µm C: 0,5 µm D: 0,4 µm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vân sáng

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55µm , khoảng
cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Bề rộng vựng giao thoa trờn màn là 1,7cm.
Số vân sáng và vân tối trong vựng giao thoa là:
A. 15 vân sáng và 14 vân tối. B. 17 vân sáng và 18 vân tối.
C. 15 vân sáng và 16 vân tối D. 16 vân sáng và 15 vân tối.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, hai khe cách nhau 3(mm) và cách màn 3(m). Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng trong khoảng 0,41(mum) đến 0,65(mum). Số bức xạ cho vân tối tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 3(mm) là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tính vân sáng giữa hai điểm

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Người ta đo được khoảng vân là 1,12.103m. Xét 2 điểm M và N ở cùng một phía so với vân trung tâm 0 có 0M = 0,56.104m và 0N = 1,288.104m. Giữa M và N có bao nhiêu vân sáng?
A. 6; B. 8; C. 7; D. 5;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe S1, S2 là a = 1 mm. Khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Khi chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda_{1}= 0,6mum và lambda_{2}= 0,5mum vào 2 khe, thấy trên màn có những vị trí vân sáng của 2 ánh sáng đơn sắc đó trùng nhau (gọi là vân trùng). Tính khoảng cách nhỏ nhất giữ 2 vân trùng.
A. 3mm; B. 1,6mm; C. 6mm; D. 16mm;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của ánh sáng

Chọn câu phát biểu không đúng
A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có nhiều thành phần phức tạp
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng
C. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt
D. Sự nhiễu xạ ánh sáng là do các lượng tử ánh sáng có tần số khác nhau trộn lẫn vào nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tính chất của ánh sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bước sóng lambda từ 0,4mum đến 0,7mum. Khoảng cách giữa hai khe Iâng là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,2m tại điểm M cách vân sáng trung tâm một khoảng x_{M} = 1,95 mm có mấy bức xạ cho vân sáng
A. có 8 bức xạ B. có 4 bức xạ C. có 3 bức xạ D. có 1 bức xạ< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay