giao thoa

39 kết quả phù hợp trong mục giao thoa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng giao thoa sóng

Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng
A. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.
B. tổng hợp của hai dao động kết hợp.
C. tạo thành các vân hình hypebol trên mặt nước.
D. hai sóng có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau tùy hiệu lộ trình của chúng khi gặp nhau tại một điểm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về hiện tượng giao thoa

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng
A.tổng hợp của hai dao động. B.tạo thành các gợn lồi, lõm.
C.hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.
D.giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về bước sóng ánh sáng

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
A. λ = 0,40 μm B. λ = 0,45 μm
C. λ = 0,68 μm D. λ = 0,72 μm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của Young

Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda=0,5 mu m. khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp:
A. 2,5mm B. 0,1mm C. 0,5mm D. 1,25mm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về vân giao thoa

Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:
A. vân sáng bậc 2 B. vân sáng bậc 3
C. vân tối bậc 2 D. vân tối bậc 3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính bước sóng của bức xạ

Trong một thí nghiệm I–âng, hai khe hẹp S1, S2 cách nhau một khoảng a=1,6mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D=1,25m. Đo khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 12 thì được 4,8mm. Bước sóng của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là
A.lambda=559nm Blambda=512nm C.lambda=256nm D.lambda=480nm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ánh sáng đơn sắc

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng hai khe I âng, khoảng cách giữa 2 khe a = 2 mm. Khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 3 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:
A. 0,6 mu m B. 0,5mu m C. 0,7mu m D. 0,65mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của I âng

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng của ánh sáng đơn sắc. Khi tiến hành trong không khí người ta đo được khoảng vân i = 2 mm. Đưa toàn bộ hệ thống trên vào nước có chiết suất n = 4/3 thì khoảng vân đo được trong nước là:
A. 2 mm B. 2,5 mm C. 1,25 mm D. 1,5 mm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 bằng 0,5mm; khoảng cách giữa màn chứa hai khe và mà ảnh E là 1,5m. Gọi O là trung tâm màn (giao của trung trục S1S2 và màn E). Khe S1 được chắn bởi một bản hai mặt song song mỏng có chiết suất n = 1,5; bề dày 10μm. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm. Khoảng cách từ O tới vân sáng bậc 2 là
A. 1,8mm. B. 3,6mm. C. 11,4mm. D. 15,0mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm y-âng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc:lambda_{1}=0,42mu m (màu tím); lambda_{2}=0,56mu m(màu lục); lambda_{3}=0,70mu m (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là
A. 19 vân tím; 11 vân đỏ. B. 18 vân tím; 12 vân đỏ.
C. 20 vân tím; 12 vân đỏ. D. 20 vân tím; 11 vân đỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng bức xạ sóng điện từ

Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào
A. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường B. hiện tượng giao thoa sóng điện từ
C. hiện tượng cộng hưởng của mạch LC D. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sóng

Khi đi vào một ngõ hẹp, ta nghe tiếng bước chân vọng lại đó là do hiện tượng
A: Khúc xạ sóng B: Phản xạ sóng C: Nhiễu xạ sóng D: giao thoa sóng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm giao thoa sóng

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5cm dao động ngược pha Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là

A: 18 điểm, B: 30 điểm, C: 28 điểm, D: 14 điểm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6mu m, màn quan sát cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là

A: i = 0,3m. B: i = 0,4m. C: i = 0,3mm. D: i = 0,4mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64µm và λ2 = 0,48µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:
A: 3,6mm. B: 4,8mm. C: 1,2mm. D: 2,4mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm về giao thoa sóng

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 9,4cm dao động cùng pha Điểm M trên mặt nước
thuộc đoạn AB cách trung điểm của AB một khoảng gần nhất là 0,5cm và luôn không dao động. Số điểm dao động cực đại trên AB là
A: 10 B: 7 C: 9 D: 11

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6µm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm , bước sóng của bức xạ λ2 là:
A: 0,38µm. B: 0,4µm. C: 0,76µm. D: 0,65µm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vân sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Iâng trong không khí người ta thấy tại M trên màn có vân sáng bậc 3. Nếu
nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có chiết suất n = 4/3 thì tại M ta thu được vân gì?

A: Vân tối thứ 4 tính từ vân trung tâm B: Vân sáng bậc 4

C: Vân tối thứ 6 tính từ vân trung tâm D: Vân sáng bậc 6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng màu lam bằng ánh sáng màu vàng thì
A: khoảng vân sẽ tăng B: khoảng vân sẽ giảm
C: khoảng vân vẫn như cũ D: độ sáng các vân sẽ giảm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tán sắc ánh sáng

Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp qua lăng kính, chùm tia ló gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng đó được gọi là
A: khúc xạ ánh sáng B: giao thoa ánh sáng C: tán sắc ánh sáng D: phản xạ ánh sáng< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay