Giao tuyến

25 kết quả phù hợp trong mục Giao tuyến
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Cho tứ diện ABCD. M, N, I theo thứ tự là trung điểm AC, AD, CD.
1. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (ABI) và mặt phẳng (BMN).
2. Gọi A’ là trọng tâm tam giác BCD. Tìm giao điểm của AA’ và mp(BMN).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ và tâm bán kính

CâuI): Trong không gian Oxyz cho mp(P) và mặt cầu (S) lần lượt có phương trình
Resized Image
1) Chứng minh mặt cầu cắt mặt phẳng.
2) Tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn giao tuyến của mặt cầu và mặt phẳng.
Câu II): Viết số phức sau dưới dạng lượng giác
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Câu 1): Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau và không chia hết cho 10.
Câu 2): Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d):
2x – 3y + 5 = 0. Tìm ảnh của đường thẳng (d) qua phép tịnh tiến theo
Resized Image
Câu 3): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi. Gọi E là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD.
1) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBE), suy ra giao điểm của BE và (SAC).
2) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (ABE).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng

Câu 1. Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được:
1. Bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau?
2. Bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?
3. Bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5?
Câu 2. Cho tứ diện ABCD. M, N, I theo thứ tự là trung điểm AC, AD, CD.
1. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (ABI) và mặt phẳng (BMN).
2. Gọi A’ là trọng tâm tam giác BCD. Tìm giao điểm của AA’ và mp(BMN).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Cho tứ diện ABCD. M, N, I theo thứ tự là trung điểm AC, AD, CD.
1. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (ABI) và mặt phẳng (BMN).
2. Gọi A’ là trọng tâm tam giác BCD. Tìm giao điểm của AA’ và mp(BMN).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

I.1) Tính giá trị:
2) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1,2,3,4,5?
II:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang biết AD=2BC; AD và BC là hai đáy của hình thang. Gọi O là giao của hai đường chéo AC và BD, G là giao điểm của hai đường trung tuyến SM và DN của tam giác SCD.
1) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
2) Tìm giao điểm của SO với mặt phẳng (ADG).
3) Chứng minh rằng GO song song với BN.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AD, gọi P là điểm thuộc cạnh AC sao cho PA= 2 PC.
1)Chứng minh rằng MN song song mặt phẳng (BCD)
2)Gọi I, J là các giao điểm của BC và DC với mặt phẳng (MNP),hãy xác định các điểm I và J, chứng minh rằng IJ song song với MN.
3) Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng (PIJ) và (PBD)
4) Chứng minh rằng tứ giác BDIJ là hình chữ nhật, hãy tính diện tích tứ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giao tuyến 2 mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thanh có đáy lớn là AB.
a. tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAB) và (SCD)
b. gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Tìm giao điểm của SB và mặt phẳng (DMN)
c. chứng minh MN song song với mặt phẳng (ABCD)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AD, gọi P là điểm thuộc cạnh AC sao cho PA= 2 PC.
1)Chứng minh rằng MN song song mặt phẳng (BCD)
2)Gọi I, J là các giao điểm của BC và DC với mặt phẳng (MNP),hãy xác định các điểm I và J, chứng minh rằng IJ song song với MN.
3) Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng (PIJ) và (PBD)
4) Chứng minh rằng tứ giác BDIJ là hình chữ nhật, hãy tính diện tích tứ giác BDIJ.


0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành .Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA , SD và P là điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AP = 2PB .
a) Chứng minh rằng MN song song với mặt phẳng (ABCD).
b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD).
c) Tìm giao điểm Q của CD với mặt phẳng (MNP). Mặt phẳng (MNP) cắt hình chóp S.ABCD theo một thiết diện là hình gì ? .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình hộp

Bài 1
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ . Gọi H là trung điểm của A’B’.
a) Chứng minh CB’ // (AHC’)
b) Tìm giao tuyến của (AB’C’) và (ABC)
Bài 2. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi O’ là tâm hình bình hành A’B’C’D’, K là trung điểm CD, E là trung điểm BO’.
a) Chứng minh E nằm trên mp(ACB’)
b) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mp(P) qua điểm K và song song với mp(EAC).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình chóp

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD.
a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).
b) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi (AMN).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của hai mp

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và K lần lượt là trung điểm của AD và AB. Trên cạnh BC lấy một điểm N bất kỳ khác B và C. Gọi (P) là mặt phẳng qua đường thẳng MN và song song với CD.
a) Tìm giao tuyến của hai mp ( BCD ) và ( MNK)
b) Xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mp (P)
c) Xác định vị trí của N trên BC sao cho thiết diện là một hình bình hành.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường thẳng trong không gian

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình:Lập phương trình tổng quát và tham số của các giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD),(SBC)

Cho hình chóp đáy là một lửa lục giác đều. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng Chứng minh rằng rằng giao tuyến của hai mặt phẳng thì song song với mặt phẳng đáy hình chóp Một mặt phẳng chứa cắt theo thứ tự tại hai điểm Thiết diện là hình gì ?Mặt phẳng phải thỏa mãn điều kiện gì để là hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MNG)

Cho tứ diện là trung điểm của cạnh là trọng tâm của tam giác Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng là một điểm thuộc cạnh .Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC),(CMN) song song với AB

Cho hình chóp tam giác .Trên các cạnh theo thứ tự lấy hai điểm sao choChứng minh rằng giao tuyến của hai mặt phẳng song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hai mặt phẳng song song Tìm giao tuyến

Cho hai mặt phẳng song song là ba điểm không thẳng hàng thuộc là đoạn thẳng nằm trong Tìm giao tuyến của ; giao tuyến của Tìm giao tuyến của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho lăng trụ Tìm giao điểm G của đường thẳng d với mặt phẳng

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là trung điểm của các cạnh Chứng minh rằng Tìm giao điểm của mặt phẳng với đường thẳng Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng .Chứng minh rằng là trọng tâm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện Tìm giao điểm của đường thẳng với các mặt phẳng

Cho tứ diện gọi theo thứ tự là các điểm thuộc các đoạn thẳng .Biết không song song với Tìm giao điểm của đường thẳng với các mặt phẳng Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay