Giới hạn của hàm số

62 kết quả phù hợp trong mục Giới hạn của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn

Tìm các giới hạna) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn sau

Cho hàm số Tìm các giới hạn saua) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn của hàm số

Tìm các giới hạn:a) b) .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tìm giới hạn của hàm số

Tìm các giới hạn:a) b) .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của hàm số

Cho hàm số: . Tìm các giới hạn .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn của hàm số

Tính giới hạn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn của hàm số

Chứng minh rằng hàm số không có giới hạn khi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định dạng vô định và tính các giới hạn

Xác định dạng vô định và tính các giới hạn sau:a) b) c) d) e) f) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn của hàm số

Tính giới hạn:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ta có:

Chứng minh ta có: Suy ra đạo hàm của hàm số : tại điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của

Cho hàm số: a) Chứng minh rằng: b) Tính đạo hàm của , từ đó chứng tỏ rằng hàm số luôn luôn đồng biến
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn sau:

Tìm các giới hạn sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn sau:

Tìm các giới hạn sau:a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn dạng

Tìm giới hạn dạng , dạng :a) b) .


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay