glixerol

4 kết quả phù hợp trong mục glixerol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về xà phòng hóa chất béo

Để xà phòng hóa 10 kg chất béo (RCOO)_{3}C_{3}H_{5} người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1,37 kg NaOH. Lượng NaOH dư được trung hòa bởi 500 ml dung dịch HCl 1 M. Khối lượng glixerol và xà phòng nguyên chất thu được lần lượt là

A. 1,035 kg và 11,225 kg. B. 1,050 kg và 10,315 kg.

C. 1,035 kg và 10,315 kg. D. 1,050 kg và 11,225 kg.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phân biệt các dung dịch không màu

Cho các dung dịch không màu: HCOOH, CH3COOH, glucozơ, glixerol, C_{2}H_{5}OH, CH_{3}CHO. Nếu dùng thuốc thử là Cu(OH)_{2}/OH thì số chất có thể phân biệt được là

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phản ứng thủy phân

Có các chất sau : glucozơ , saccarozơ , glixerol , xenlulozơ , etylaxetat .

Trong các chất trên số chất có phản ứng thủy phân ( H+ , to ) là :

A. 3 . B. 4 . C. 2 . D . 5 .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dung dịch hòa tanCu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là:

Dãy gồm các dung dịch đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là:

A. glucozo, fructozo, saccarozo và tinh bột B. glucozo, fructozo, saccarozo và xenlulozo

C. glucozo, fructozo, glixerol và saccarozo D. glucozo, fructozo, glixerol và tinh bột< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay