glucozo

13 kết quả phù hợp trong mục glucozo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm đường đơn

1. Đường nào sau đây thuộc nhóm đường đơn:
a. Glucôzơ
b. Lactôzơ
c. Mantôzơ
d. Kitin
2. Trong cấu tạo 1 mạch của phân tử ADN, các nuclêôtit liên kết với nhau bằng:
a. Liên kết cộng hóa trị
b. Liên kết ion
c. Liên kết Hiđrô
d. Liên kết peptit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ là:
A: Tinh bột và sâccacozơ B: Tinh bột và Glicôren
C: Lipit đơn giản D: Tất cả đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm đường glucozo

Glucozo là:
A: Đường đơn B: Đường đôi C: Đường đa D: Lipit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Qúa trình phân giải cacbohidrat

Qúa trình phân giải cacbohidrat mà chất nhận electron cuối cùng là hợp chất hữu cơ gọi là: A. Phân giải glucôzơ B. Lên men C. Hô hấp kỵ khí D. Hô hấp hiếu khí

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng chủ yếu của đường glucôzơ

Chức năng chủ yếu của đường glucôzơ là :
a. Tham gia cấu tạo thành tế bào
b. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào
c. Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể
d. Là thành phần của phõn tử ADN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường phân 1 phân tử glucôzơ

Năng lượng giải phóng khi tế bào tiến hành đường phân 1 phân tử glucôzơ là :
a. Hai phân tử ADP
b. Một phân tử ADP
c. Hai phân tử ATP
d. Một phân tử ATP

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phân biệt các dung dịch không màu

Cho các dung dịch không màu: HCOOH, CH3COOH, glucozơ, glixerol, C_{2}H_{5}OH, CH_{3}CHO. Nếu dùng thuốc thử là Cu(OH)_{2}/OH thì số chất có thể phân biệt được là

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các phản ứng của glucozo

Cho các phát biểu sau Các phát biểu không đúng là

(1) glucozơ có phản ứng thuỷ phân tạo ancol etylic

(2) mantozơ và saccarozơ có liên kết glicozit

(3) mantozơ và fructozơ có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br2

(4) tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau

(5) mantozơ và fructozơ có khả năng tham gia tráng gương.

A. 3, 4 B. 2, 5. C. 1, 3, 4. D. 3, 4, 5.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm chức anđehit của glucozơ

Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit,có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học.

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?

A. Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3/NH3. B. Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng.

C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim. D. Khử glucozơ bằng H2/Ni,t0.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phản ứng thủy phân

Có các chất sau : glucozơ , saccarozơ , glixerol , xenlulozơ , etylaxetat .

Trong các chất trên số chất có phản ứng thủy phân ( H+ , to ) là :

A. 3 . B. 4 . C. 2 . D . 5 .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hidro hóa

Khi hidro hóa glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sản phẩm là :

A. mantozơ. B. tinh bột. C. xenlulozơ. D. sorbitol.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dung dịch hòa tanCu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là:

Dãy gồm các dung dịch đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là:

A. glucozo, fructozo, saccarozo và tinh bột B. glucozo, fructozo, saccarozo và xenlulozo

C. glucozo, fructozo, glixerol và saccarozo D. glucozo, fructozo, glixerol và tinh bột

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng của glucozo

Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO_{2} sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)_{2} lấy dư tạo ra 80g kết tủa. Giá trị của m là:

A. 74 B. 54 C. 108 D. 96< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay