hàm số logarit

1 kết quả phù hợp trong mục hàm số logarit
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm TXĐ của hàm logarit

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay