Hai mặt phẳng song song

11 kết quả phù hợp trong mục Hai mặt phẳng song song
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai mặt phẳng song song

2. a. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây // với nhau:
(P) : 2x + my + 2z + 3 = 0
(Q) : nx + 2y – 4z + 7 = 0
b. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây cắt nhau:
(alpha ) : 2x + my + 3z – 6 + m = 0
(eta ) : (m + 3)x – 2y + (5m + 1)z – 10 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng song song

a. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây // với nhau:
(P) : 2x + my + 2z + 3 = 0
(Q) : nx + 2y – 4z + 7 = 0
b. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây cắt nhau:
( alpha) : 2x + my + 3z – 6 + m = 0
(eta ) : (m + 3)x – 2y + (5m + 1)z – 10 = 0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét đặc điểm của tứ giác A1B1C1D1 khi A1B1 song song với mặt phẳng (ABCD)

Chó hình chóp tứ giác đều .Một mặt phẳng cắt các cạnh của hình chóp theo thứ tự tại Xét đặc điểm của tứ giác khi hoặc hoặc cả hai đường thẳng đó song song với mặt phẳng chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (MNP),(SBC)

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng mặt bên vuông góc với đáy.Gọi theo thứ tự là trung điểm Chứng minh rằng Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng G1M theo a

Cho tứ diện , gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác là điểm thỏa mãn hệ thức véctơ : Chứng minh Biết .Tính độ dài đoạn thẳng theo Chứng minh Tính diện tích thiết diện của tứ diện theo khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh (SIJ)//(ABCD)

Cho hình chóp đáy là hình bình hành.một mặt phẳng cắt các cạnh lần lượt tại các điểm . Gọi là giao điểm của là giao điểm của Chứng minh suy ra Mặt phẳng phải thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác là hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng (G_1G_2G_3)

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác Chứng minh : Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ba mặt phẳng có 1 điểm chung

Cho ba mặt phẳng phân biệt Chứng minh rằng nếu ba mặt phẳng này đôi một cắt nhau thì chỉ xảy ra một trong ba khả năng :- Ba mặt phẳng có điểm chung- Ba mặt phẳng có đường thẳng chung- Ba mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng chứng minh rằng nếu có hai trong ba mặt phẳng này song song với nhau thì có hai khả năng :- Ba mặt phẳng đôi một song song- Hai mặt phẳng song song còn mặt phẳng thứ ba cắt cả hai mặt phẳng đã cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp Xác định thiết diện cắt bởi mặt phẳng

Cho hình hộp Chứng minh rằng Chứng minh đường chéo đi qua các trọng tâm của chia đoạn làm phần bằng nhau. Xác định thiết diện cắt bởi mặt phẳng với hình hộp đã cho. Thiết diện là hình gì ? Gọi lần lượt là tâm các hình bình hành . Xác định thiết diện cắt bởi mặt phẳng với hình hộp đã cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng

cho hình lập phương cạnh . Gọi lần lượt là trung điểm của Chứng minh song song với các mặt phẳng Xác định thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng . Thiết diện là hình gì? Tính diện tích của nó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác Chứng minh bốn điểm M,N,P,Q cùng nằm trong một mặt phẳng

Cho hình chóp tứ giác .Gọi theo thứ tự là trung điểm của các cạnh Chứng minh rằng bốn điểm cùng nằm trong một mặt phẳng và mặt phẳng này song song với mặt phẳng Chứng minh


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay