hai nghiệm dương

2 kết quả phù hợp trong mục hai nghiệm dương
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm dương

Cho phương trình bậc hai:

Resized Image
với ẩn là x.
a) Biết rằng m=321,657 và n=123,546 .Hãy tính gần đúng các nghịêm của phương trình tới 3 chữ số sau dấu phẩy.
b) Cho các số nguyên dương m và n sao cho m n,m là số chính phương và m+n là số lẻ.Chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm nguyên,dương,không là số chính phương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của tham số

Cho phương trình: x^{2} + 2 mx – 6m – 9 = 0
a, Tìm các giá trị của tham số 4m để để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.
b, Với những giá trị nào của m thì tỉ số hai nghiệm của phương trình bằng -2< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay