hai nghiệm phân biệt

22 kết quả phù hợp trong mục hai nghiệm phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10

Câu1:
Định các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm dúng :
Resized Image
Câu2:
Cho phương trình:

Resized Image
Tìm các giá trị m để phương trinh (*) có hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Cho phương trình bậc hai ẩn x tham số m :

x2 + 2(m+1)x + 2m – 4 = 0 (1)

1. Giải PT (1) khi m = – 2

2. Tìm m để phương trình (1) có một nghiệm là 2 . Tìm nghiệm kia.

3. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
4. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

1. Cho phương trình
Resized Image
a. Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có 2 nghiệm phân biệt.
b. Tìm giá trị m để phương trình (*) có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn:
Resized Image
2. Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình 1

Cho phương trình:
Resized Image
a) Giải phương trình (1) khi m = 1.
b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt.
c) Giả sử phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 . Chứng minh rằng biểu thức
Resized Image
không phụ thuộc vào giá trị của m.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác nội tiếp

Câu 1
a) Chứng minh rằng phương trình
Resized Image
luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m. Với giá trị nào của m thì hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn
Resized Image
b) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa: . Chứng minh rằng:
Resized Image Chứng minh rằng:

Resized Image

Đẳng thức xảy ra khi nào?

Câu 2). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ A, B vẽ các tiếp tuyến Ax, By về phía có chứa nửa đường tròn (O). Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng OA; điểm N thuộc nửa đường tròn (O). Đường tròn (O’) ngoại tiếp tam giác AMN cắt Ax tại C; đường thẳng CN cắt By tại D.
a) Chứng minh tứ giác BMND nội tiếp.
b) Chứng minh DM là tiếp tuyến của đường tròn (O’).
3/ Gọi I là giao điểm của AN và CM; K là giao điểm của BN và DM. Chứng minh IK song song AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét dấu của biểu thức

Câu 1: (2 điểm) Xét dấu biểu thức sau:
Resized Image
Câu 2: (4 điểm) Giải các bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 3: (4 điểm)
Tìm các giá trị của m để phương trình: Resized Image
a) Có hai nghiệm phân biệt
b) Hai nghiệm trái dấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Resized Image

Bài 2:
1. Cho phương trình:

Resized Image
Với a = ? thì :
 Phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt, vô nghiệm
 Phương trình trên có 2 nghiệm đều dương, đều âm
 Phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh pt có 2 nghiệm phân biệt

Cho PT:
Resized Image
a) Giải Pt khi m = 1
2) CMR PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
3) Gọi hai nghiệm của PT là
Resized Image
. Tìm giá trị của m để Resized Image là đọ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng Resized Image .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt của phương trình

Cho PT:
Resized Image
a) Giải Pt khi m = 1
2) CMR PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
3) Gọi hai nghiệm của PT là Resized Image . Tìm giá trị của m để Resized Image
là đọ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng sqrt{12}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho PT
Resized Image
A, Tìm m nguyên nhỏ nhất để PT có hai nghiệm phân biệt
B, Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm dương của pt

cho
Resized Image
1)Tìm m đề f(x)<0 với mọi x
2)Tìm m bất phương trình f(x)<0 vô nghiệm.
3)Tìm m để pt f(x)=0 vô nghiệm
4)Tìm m để pt f(x)=0 có 2 nghiệm âm phân biệt
5) Tìm m để pt f(x)=0 có nghiệm dương

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho phương trình
Resized Image
a) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình trên có 2 nghiệm âm phân biệt
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho biểu thức

Resized Imagevới m là tham số.
1. Tìm tất cả các giá trị của m để f(x) > 0 với mọi x thuộc R.
2. Tìm m để phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi a = 9.
c) Tìm các giá trị của a để A=1/2 .
d) Tìm các giá trị nguyên của a để A nguyên.
e) Tìm các giá trị của a để A < 1.
f) Tìm m để phương trình
Resized Image
có hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên

Cho biểu thức
Resized Image
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi a = 9.
c) Tìm các giá trị của a để A=1/2 .
d) Tìm các giá trị nguyên của a để A nguyên.
e) Tìm các giá trị của a để A < 1.
f) Tìm m để phương trình Resized Image
có hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt

Cho phương trình:

Resized Image
1/ Chứng minh rằng với mọi m khác 0, phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
2/ Tìm giá trị m để 1 là nghiệm của phương trình. Sau đó tìm nghiệm còn lại.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm trái dấu

Cho phương trình
Resized Image
1. Chứng minh rằng với mọi m, phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
2. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Định m để phương trình : ( m+1)x2- 2(m-3)x+ 2m – 4 =0 có 2 ngiệm phân biệt , 1 nghiệm nằm trong khoảng [3:5] , nghiệm còn lại nằm trong khoảng [1:8]< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay