Hàm số bậc hai

25 kết quả phù hợp trong mục Hàm số bậc hai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Resized Image
b) Xác định hàm số bậc hai:
Resized Image
biết đồ thị đi qua A(1;-2) và B(2;3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm 2 nghiệm cùng dấu dương của pt

Cho hàm số:

Resized Image
a) Tìm m để f(x) = 0 có hai nghiệm cùng dấu dương?
b) Tìm m để sqrt{fleft ( x 
ight )} xác định forallx ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số sau: y=sqrt{2x-1}+frac{x+2}{sqrt{3-x}}

2.(1,5 điểm) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số sau: y=x^{2}-4x+3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số sau

a) Vẽ đồ thị hàm số b) Tìm để đồ thị của hàm số cắt trục tại hai điểm phân biệt và trục tại điểm sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tam thức triệt tiêu trong hàm số bậc hai

Cho tam thức bậc hai . Xác định các giá trị biết:a) Tam thức triệt tiêu với .b) Tam thức nhận giá trị khi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát chiều biến thiên và vẽ đồ thị

Cho hàm số .a) Khảo sát chiều biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.b) Chứng minh rằng đồ thị hàm số nhận đường thẳng làm trục đối xứng.c) Tìm trên đồ thị các khoảng mà ở đó tung độ y nhận giá trị không âm, những khoảng mà y < .d) Suy ra đồ thị hàm số từ đồ thị hàm số đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số .a) Xác định biết hàm số đi qua các điểm .b) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình parabol

Viết phương trình parabol , biết rằng đi qua điểm và luôn cắt parabol tại các điểm cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về parabol

Cho parabol a) Điểm và điểm có thuộc parabol (P) không ?b) Qua điểm N viết phương trình đường thẳng (d) sao cho (d) và (P) có giao điểm kép.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức

Cho hai số thực thay đổi và thỏa mãn hệ thức .Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng:a) Phương trình luôn có nghiệm với mọi b) Phương trình vô nghiệm với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của x thì tam thức nhận giá trị 0?

Cho tam thức bậc hai: .Biết: .a) Xác định các giá trị .b) Với giá trị nào của thì tam thức nhận giá trị ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình parabol

Viết phương trình parabol đi qua ba điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hàm số

Tìm hàm số biết rằng hàm số đạt cực trị bằng và đồ thị là đi qua hai điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình parabol

Viết phương trình parabol , biết rằng đi qua điểm và luôn cắt parabol tại các điểm cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình

Chứng minh phương trình có nghiệm trong khoảng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có nghiệm trong khoảng (0;1)

Chứng minh phương trình có nghiệm trong khoảng .


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay