hằng số phóng xạ

2 kết quả phù hợp trong mục hằng số phóng xạ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên tử phóng xạ cô ban

Sau mỗi giờ số nguyên tử của đồng vị phóng xạ cô ban giảm 3,8%. Hằng số phóng xạ của cô ban là:
A.39s^{-1} B. 0,038h^{-1} C. 239s D. 139s^{-1}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về 2 chất phóng xạ

X Có 2 chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ lambda _{A}lambda _{B} . Số hạt nhân ban đầu trong 2 chất là N_{A}N_{B} . Thời gian để số hạt nhân A & B của hai chất còn lại bằng nhau là
A. frac{lambda _{A}lambda_{B}}{lambda _{A}-lambda _{B}}lnfrac{N_{A}}{N_{B}} B.frac{1}{lambda_{A}+lambda_{B}}lnfrac{N_{B}}{N_{A}} C. frac{1}{lambda_{B}-lambda_{A}}lnfrac{N_{B}}{N_{A}} D. frac{lambda _{A}lambda_{B}}{lambda _{A}+lambda _{B}}lnfrac{N_{A}}{N_{B}}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay