hấp thụ nhiệt

1 kết quả phù hợp trong mục hấp thụ nhiệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt

Cho hai bình chứa cùng một khối lượng nước M. Nhiệt độ nước trong bình A là 20^{circ}C, trong bình B là 80^{circ}C. Múc 1 ca nước từ bình B đổ sang bình A, nhiệt độ nước trong bình A khi cân bằng nhiệt là 24^{circ}C.
a, Sau đó, múc 1 ca nước từ bình A đổ sang bình B. Nhiệt độ nước trong bình B khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu ?
b, Tiếp tục múc 2 ca nước trong bình B đổ sang bình A. Nhiệt độ của nước trong bình A khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu ?
Biết các ca nước chứa cùng một khối lượng nước. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của ca, của bình chứa và sự hấp thụ nhiệt của môi trường.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay