hạt nhân

66 kết quả phù hợp trong mục hạt nhân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sơ đồ cấu tạo của nguyên tử magiê

Câu 1a) Các cách viết: 3Ca; 2H chỉ ý gì?
b) Hãy dựng chữ số và kớ hiệu hoỏ học diễn đạt các ý sau:
Ba nguyên tử Nit¬, năm phân tử muèi ¨n.
Câu 2 Biết: - Trong hạt nhân nguyên tö magie có 12p
- Lớp thứ nhất chứa 2e
- Lớp thứ 2 chứa 8e
- Lớp thứ 3 chứa 2e
Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của nguyên tử magiê

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định nguyên tử khối của chất

1.Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng RO3. Hợp chất khí với H của nguyên tố này chứa 5,88% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của R?

2/Hợp chất khí với H của một nguyên tố có dạng RH3. Oxit cao nhất của nguyên tố này có chứa 25,92% R về khối lượng.
a) Tìm nguyên tố R.
b) So sánh tính phi kim của R với O, F, Cl, P.

3/ Hòa tan 1,38g kim laọi kiềm vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 60ml dd HCl 1M. Xác định tên kim loại đã dùng.
4/ A là hợp chất có công thức MX2, trong đó M chiếm 50% về khối lượng. Biết hạt nhân nguyên tử M và X có số p = số n và tổng số p trong MX2 là 32. Xác định công thức của MX2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp chiều tăng dần tính kim loại

1/ Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại của Mg, Ca, Al, Si cho biết các nguyên tố trên có số hiệu lần lượt là: 12, 20, 13, 14.

2/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 18. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

3/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 32. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu ưu điểm và nhược điểm của điện gió

a. Nêu ưu điểm và nhược điểm của điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân.
Pin mặt trời hoạt động dựa trên tác dụng nào của ánh sáng?
b. ánh sáng mang đến cho mỗi mét vuông bề mặt của tấm pin mặt trời công suất bằng 1400W. Tính diện tích tối thiểu của tấm pin mặt trời để thắp sáng cho 10 bóng đèn 100W, biết hiệu suất của pin mặt trời bằng 10%.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi:
A. proton, notron. B. electron, proton. C. electron, notron

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập Vật lý về năng lượng hạt nhân

Chọn câu phát biểu không đúng :


A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững
B. Khi lực hạt nhân liên kết các nuclon để tạo thành hạt nhân thì luôn có sự hụt khối
C. Chỉ những hạt nhân nặng mới có tính phóng xạ
D. Trong một hạt nhân có số nơtron không nhỏ hơn số protôn thì hạt nhân đó có cả hai loại hạt này

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Hạt nhân nguyên tử

Một nguyên tố hoá học có nhiều loại nguyên tử có khối lượng khác nhau vì lí do nào sau đây ?
A. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số proton.
B. Hạt nhân có cùng số proton. nhưng khác nhau về số nơtron
C. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số electron
D. Phương án khác

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai thành phần mang điện trong nguyên tử

Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:
A.Electron dương và electron âm
B.Hạt nhân âm và hạt nhân dương
C.Hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện tích âm.
D.Hạt nhân mang điện tích âm và electron mang điện tích dương.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực tương tác điện

Tính lực tương tác điện, lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân trong nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa chúng là 5.10-9cm, khối lượng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng electron
A. Fđ = 7,2.10^{-8}N, Fh = 34.10^{-51}N B. Fđ = 9,2.10^{-8}N, Fh = 36.10^{-51}N
C.Fđ = 9,2.10^{-8}N, Fh = 41.10^{-51}N D.Fđ = 10,2.10^{-8}N, Fh = 51.10^{-51}N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật biến đổi nguyên tố

Trong một chu kì, sự biến đổi của các nguyên tố tuân theo quy luật nào?
A. Số electron tăng từ 1 đến 8 B. Số lớp electron tăng từ 1 đến 8
C. Số điện tích hạt nhân tăng từ 1 đến 8 D.Số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của kim loại

Trong kim loại, êlectrôn tự do là các êlectrôn ……………….
A. quay xung quanh hạt nhân B. chuyển động từ vị trí này đến vị trí khác
C. chuyển động có hướng D. thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

di chuyển của hạt nguyên tử

Trong nguyên tử: Hạt có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác là:
A. hạt nhân B. hạt nhân và êlectrôn C. êlectrôn D. không có loại hạt nào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của nguyên tử

Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích âm, hạt nào mang điện tích dương?
A. Hạt êlectrôn và hạt nhân B. Hạt nhân mang điện tích âm, êlectrôn mang điện tích âm.
C.Hạt nhân mang điện tích (+),êlectrôn không mang điện tích âm.
D Hạt nhân mang điện tích (+), êlectrôn mang điện tích âm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cọ xát thước nhựa vào vải

Thước nhựa và mảnh vải trước khi cọ xát đều chưa bị nhiễm điện vì:
A. Êlectrôn không dịch chuyển từ vật này sang vật khác.
B. Tổng các điện tích âm của các êlectrôn có giá trị tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân.
C. Chưa có cọ xát thì các vật chưa bị nhiễm điện D. Êlectrôn vẫn quay xung quanh hạt nhân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điện tích âm

Trước khi cọ xát, trong thanh thuỷ tinh và mảnh lụa đều có điện tích âm và điện tích dương vì:
A. Chúng đều chưa bị mất điện tích âm và điện tích dương B. Chưa có sự dịch chuyển qua lạiu của các êlectrôn
C. Mỗi nguyên tử của chúng đều ở trạng thái trung hoà về điện
D. Mỗi nguyên tử đều được cấu tạo từ hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hạt nhân nguyên tử

Trong nguyên tử , hạt có thể dich chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác , từ vật này sang vật khác là :
A Hạt nhân
B Êlectrôn .
C Hạt nhân và êlectrôn
D Không có loại hạt nào .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số hiệu nguyên tử

Tổng số hạt mang điện trong anion XY bằng 82. Số hạt proton trong hạt nhân X nhiều hơn số hạt proton trong hạt nhân Y là 8 hạt. Số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là

A. 14, 8. B. 15, 7. C. 16, 8. D. 17, 9.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phóng xạ hạt nhân.

Một chất phóng xạ ban đầu có No hạt nhân. Sau 1năm còn lại 1/3 số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1năm nữa số hạt nhân còn lại chưa phân rã của phóng xạ là: A. No/3 B. No/9 C. No/27 D. No/2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phóng xạ hạt nhân.

Ban đầu có No hạt nhân chất phóng xạ. Giả sử sau 4h ( tính từ lúc ban đầu) có 75% số hạt No bị phân rã. Chu kì bán rã của chất đó là: A. 2h B. 4h C. 3h D. 16h< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay