hạt phấn

9 kết quả phù hợp trong mục hạt phấn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn

Nếu từ 5 tế bào lưỡng bội nằm gần lỗ thông của noãn và 5 tế bào mẹ hạt phấn cùng thực hiện quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn. vậy kết quả sẽ tạo ra bao nhiêu noãn cầu (trứng), bao nhiêu tế bào đơn bội bị tiêu biến, bao nhiêu hạt phấn và bao nhiêu nhân của hạt phấn (gồm nhân sinh sản và nhân sinh dưỡng)? Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc của nhân bản vô tính

a) Nguyên tắc: chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã loại bỏ nhân, rồi kích thích cho TB trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới. (1đ)
b) QT hình thành hạt phấn: TB mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử 
ightarrow mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 TB sinh sản và 1 TB ống phấn 
ightarrowTB sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực. (1đ)
QT hình thành túi phôi: TB mẹ của noãn giảm phân cho 4 TB
ightarrow 1 đại bào tử sống sót nguyên phân 3 lần cho túi phôi có 8 TB gồm: 3 TB đối cực, 2 TB kèm, 1 TB trứng và 2 nhân cực. (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hoa

Trình bày cấu tạo của hoa? Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi của thực vật có hoa dưới dạng sơ đồ?
Trình bày quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của bao hoa

Bao hoa có tác dụng:
a. Chứa hạt phấn b. Chứa noãn
c. Bảo vệ và hấp dẫn côn trùng d. Chứa các hạt non.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thí nghiệm của Bơ-rao

Trong thí nghiệm của Bơ-rao, tại sao các hạt phấn hoa lại chuyển động hỗn độn không ngừng ? Chọn câu trả lời đúng:
A.Vì các hạt phấn hoa được thả trong nước nóng.
B. Vì các hạt phấn hoa có khoảng cách.
C.Vì các phân tử nước chuyển động không ngừng va chạm vào các hạt phấn hoa từ mọi phía.
D. Vì các hạt phấn hoa đều rất nhỏ nên chúng tự chuyển động hỗn độn không ngừng giống như các phân tử.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoa thụ phấn nhờ gió

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nuôi cấy tế bào

Nuôi cấy các tế bào đơn bội rồi cho lưỡng bội hóa thành cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cảc các gen là phương pháp tạo giống nào?
A. Lai tế bào xôma.
B. Nuôi cấy mô thực vật.
C. Nuôi cấy hạt phấn.
D. Cấy truyền phôi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tạo giống bằng công nghệ tế bào,

Trong tạo giống bằng công nghệ tế bào, người ta có thể tạo ra giống cây trồng mới mang đặc điểm của hai loài khác nhau nhờ phương pháp
A. chọn dòng tế bào xôma có biến dị.
B. nuôi cấy hạt phấn.
C. dung hợp tế bào trần.
D. nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay