hạt phóng xạ

26 kết quả phù hợp trong mục hạt phóng xạ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường

Chọn những câu trả lời đúng :” các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?”
A. Các khí thải từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt
B. Các chất phóng xạ
C. Ô nhiễm do sinh vật gây ra
D. Các chất thải rắn
E. Các chất thải trong xây dựng ( Vôi, cát , đất, đá,…)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về độ phóng xạ

Sau 2 giờ độ phóng xạ của một chất phóng xạ giảm đi 4 lần. Hỏi sau 3 giờ độ phóng xạ của chất phóng xạ đó giảm đi bao nhiêu lần?
A. 2 lần. B. 6 lần. C. 8 lần. D. 16lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì bán rã của hạt nhân

Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi 3/4 khối lượng ban đầu. Chu kì bán rã là:
A. 20 ngày B. 5 ngày C. 24 ngày D. 15 ngày

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về độ phóng xạ

Phát biểu nào sao đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?
A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

chất phóng xạ

Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ alpha. Sau khoảng thời gian bằng frac{1}{alpha } tỉ lệ số hạt nhân của chất phóng xạ bị phân rã so với số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu xấp xĩ bằng
A.37%. B.63,2%. C.0,37%. D.63,2%.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chu kì bán rã của chất phóng xạ

Nhờ một máy đếm xung người ta có được thông tin sau về 1 chất phóng xạ X. Ban đầu, trong thời gian 2 phút có 3200 nguyên tử của chất X phóng xạ, nhưng 4h sau ( kể từ thời điểm ban đầu) thì trong 2 phút chỉ có 200 nguyên tử phóng xạ. Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ này.
A. 1h B. 2h C. 1,5h D. 3h

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số lần phóng xạ

Sau bao nhiêu lần phóng xạ α và phóng xạ β - thì hạt nhân biến đổi thành hạt nhân .
A. 4 lần phóng xạ α; 6 lần phóng xạ β - B. 6 lần phóng xạ α; 4 lần p.xạ β -
C. 8 lần phóng xạ α; 6 lần phóng xạ β - D. 6 lần phóng xạ α; 8 lần phóng xạ β -

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tỉ số khối lượng của chất

Hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}	extrm{X} phóng xạ và biến thành một hạt _{Z_{2}}^{A_{2}}	extrm{Y} bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ _{Z_{1}}^{A_{1}}	extrm{X} có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất _{Z_{1}}^{A_{1}}	extrm{X}, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là
A. 4frac{A_{1}}{A_{2}} B. 4frac{A_{2}}{A_{1}} C. 3frac{A_{2}}{A_{1}} D. 3frac{A_{1}}{A_{2}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính độ phóng xạ

Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?
A. 25%. B. 75%. C. 12,5%. D. 87,5%.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất phóng xạ Po

Chất phóng xạ _{84}^{210}	extrm{Po} có chu kì bán ra 138 ngày phóng xạ alpha và biến thành hạt chì _{82}^{206}	extrm{Pb}. Lúc đầu có 0,2g Po. Sau 414 ngày thì khối lượng chì thu được là
A.0,175g B.0,025g C.0,172g D.0,0245g

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hạt phóng xạ Po

_{84}^{210}	extrm{Po} phóng xạ alpha có T = 138 ngày. Sau 46 ngày, từ 21g Po lúc đầu có bao nhiêu hạt alpha được phát ra ?

A. 4,8.10^{22} B. 1,24.10^{22} C. 48.10^{22} D.

12,4.10^{22}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ phóng xạ

_{11}^{24}	extrm{Na} là chất phóng xạ eta ^{+} . sau thời gian 15h độ phóng xạ của nó giảm 2 lần, vậy sau đó 30h nữa thì độ phóng xạ sẽ

giảm bao nhiêu % so với độ phóng xạ ban đầu

A. 12,5%. B. 33,3%. C. 66,67%. D. 87,5%.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động năng chất phóng xạ

Hạt Pôlôni ( A= 210, Z = 84) đứng yên phóng xạ hạt alpha tạo thành chì Pb. Hạt sinh ra có động năng K_{alpha }=61,8MeV. Năng lượng toả ra trong phản ứng là
A: 63MeV B. 66MeV C. 68MeV D. 72MeV

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đồng vị của magie

Đồng vị _{11}^{24}	extrm{Na} là chất phóng xạ eta ^{-} và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu có khối lượng ban đầu là m_{o}=0,25g. Sau 120 giờ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Khối lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ.

A.0,25g. B.0,197g. C.1,21g. D.0,21g.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về 2 chất phóng xạ

X Có 2 chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ lambda _{A}lambda _{B} . Số hạt nhân ban đầu trong 2 chất là N_{A}N_{B} . Thời gian để số hạt nhân A & B của hai chất còn lại bằng nhau là
A. frac{lambda _{A}lambda_{B}}{lambda _{A}-lambda _{B}}lnfrac{N_{A}}{N_{B}} B.frac{1}{lambda_{A}+lambda_{B}}lnfrac{N_{B}}{N_{A}} C. frac{1}{lambda_{B}-lambda_{A}}lnfrac{N_{B}}{N_{A}} D. frac{lambda _{A}lambda_{B}}{lambda _{A}+lambda _{B}}lnfrac{N_{A}}{N_{B}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì bán rã

Để đo chu kì bán rã của chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Bắt đầu đếm từ t0 =0 đến t1= 2h, máy đếm được X1 xung , đến t2= 3h máy đếm được X2=2,3.X1 . Chu kì của chất phóng xạ đó là
4h 12phút 3s B. 4h 2phút 33s C. 4h 30 phút 9s D. 4h 42phút 33s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì bán rã của chất phóng xạ

Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A: 50 s. B: 25 s. C: 400 s. D: 200 s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng của chất phóng xạ

Chọn câu đúng. Chất Iốt phóng xạ I^{131} có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần khối lượng của nó còn lại là:
A: 0,78g. B: 0,19g. C: 2,04g. D: 1,09g.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khối lượng của chất phóng xạ

Một mẫu chất phóng xạ có khối lượng m_{o} , chu kỳ bán rã bằng 3,8 ngày. Sau 11,4 ngày khối lượng chất phóng xạ còn lại trong mẫu là 2,5g. Khối lượng ban đầu m_{o} bằng:
A: 10g B: 12g C: 20g D: 25g

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khối lượng của chất

Hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}	extrm{X} phóng xạ và biến thành một hạt nhân _{Z_{2}}^{A_{2}}	extrm{Y} bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ _{Z_{1}}^{A_{1}}	extrm{X} có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất _{Z_{1}}^{A_{1}}	extrm{X} , sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là

A.4frac{A_{1}}{A_{2}} , B.4frac{A_{2}}{A_{1}} , C.3frac{A_{2}}{A_{1}} , D.3frac{A_{1}}{A_{2}}< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay