hệ hô hấp

6 kết quả phù hợp trong mục hệ hô hấp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức di chuyển của động vật

Câu 1
+ Hệ thần kinh: chưa phân hoá 
ightarrow thần kinh mạng lưới 
ightarrow chuỗi hạch đơn giản 
ightarrow chuỗi hạch phân hoá 
ightarrow não. (1đ)
+ Hệ hô hấp: Từ chưa phân hoá 
ightarrow trao dđổi chất toàn bộ qua da
ightarrow mang đơn giản 
ightarrow mang phổi. (1đ)
Câu2
Châu chấu ( đi, chạy, bay) (0.5đ)
Vịt trời (đi, chạy, bay) (0.5đ)
Câu 3
* Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
Nạn phá rừng khai thác gổ. (0,25đ)
Du canh, di dân khai hoang nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng đô thị (0,25đ)
Săn bắt buôn bán động vật hoang dại. (0,25đ)
Ô nhiễm môi trường, sử dụng thuốc trừ sâu tràn lan, chất thải từ cá nhà máy (0,5đ)
* Bảo vệ đa dạng sinh học.
Giáo dục tuyên truyền bào vệ động vật. (0,25đ)
Cấm đột rừng, khai thác rừng bừa bãi. (0,25đ)
Cấm săn bắt động vật, nhất là động vật quý hiếm vào mùa sinh sản (0,25đ)
Chống ô nhiễm môi trường. (0,25đ)
Thuần hoá lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hoàn của thỏ.

Trình bày hệ tuần hoàn và hệ hô hấp của thỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo hệ thần kinh của thỏ

Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp Động vật có xương sống đã học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ và hệ hô hấp của thỏ.

Trình bày hệ hô hấp của thỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan thuộc hệ hô hấp

Cơ quan nào không thuộc hệ hô hấp?
A. Mũi B. Khí quản, phế quản.
C. Thực quản. D. Phổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hút thuốc lá có hại đến hệ hô hấp

Hút thuốc lá có hại như thế nào đến hệ hô hấp?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay