hệ số của số hạng

2 kết quả phù hợp trong mục hệ số của số hạng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Cho khai triển

Resized Image
a) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên.
b) Tìm hệ số của số hạng thứ 8 của khai triển trên.
c) Tìm số hạng của khai triển chứa x10
Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hệ số của số hạng

Cho đa thức

Resized Image
a) Tìm hệ số của số hạng chứa x trong đa thức trên
b) Tìm tổng tất cả các hệ số bậc chẵn trong đa thức trên, tính tổng các hệ số bậc lớn hơn hay bằng hai trong đa thức trên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay