Bài tập về hệ số tỉ lệ

1 kết quả phù hợp trong mục hệ số tỉ lệ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hệ số tỉ lệ

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.
b) Hãy biểu diễn y theo x.
c) Tính giá trị của y khi x = 15.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay