Hình bình hành

32 kết quả phù hợp trong mục Hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tứ giác- toán 11

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A( 4 ;1 ) B( 1; 4) C(2 ; -1)
a. Tìm tọa độ đỉnh D sao cho tứ giác ADBC là hình bình hành.
b. Tính diện tích tứ giác ADBC.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính xác suất

Câu I
Gieo ba đồng tiền cân đối và đồng chất 3 lần.
1. Tính.Resized Image
2. Tính xác suất sao cho mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần.

Câu II
Cho Tứ diện ABCD.Trên đoạn AB lấy 1 điểm M .Qua M dựng mặt phẳng song song với BC cắt AC,DC và BD lần lượt tại N,P,Q.Xét xem tứ giác MNPQ là hình gì ?Khi nào thì tứ giác đó là hình bình hành?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 9

Câu 1:( 2đ) Trong mặt phẳng cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng:
Resized Image
Câu 2: ( 1đ) Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh rằng: .
Resized Image
Câu 3: ( 3đ) Cho hình chữ nhật ABCD. Có AB= 3cm, AD= 4cm.

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm 3 điểm thẳng hàng

Bài 1: Cho tam giác ABC không cân tại đỉnh A, trung tuyến BD, CE, có các cạnh a, b, c. Chứng minh rằng:

Resized Image
Bài 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, F, K là các điểm xác định bởi với
Resized Image
Chứng min rằng I ,F, K thẳng hàng
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 1 : Cho biểu thức

Resized Image
a) Chứng minh rằng P> 0 với mọi x
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài 2 : Cho hình chử nhật ABCD (AB>BC) . Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh CD lấy điểm F sao cho AE=CF.
a) Chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành
b) Đường thẳng DB cắt AF tại M và cắt CE tại N . Chứng minh BN = DM
c) Đường thẳng qua E và song song với DB cắt AD tại I ; đường thẳng qua F và song song với DB cắt BC tại K . Chứng minh các đường thẳng AC , EF , IK cùng đi qua trung điểm O của BD

d) Cho biết Resized Image và AD = 1cm. Tính diện tích hình chử nhật ABCD

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 3 : Cho biểu thức
Resized Image
a) Chứng minh rằng P> 0 với mọi x
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài 4 : Cho hình chử nhật ABCD (AB>BC) . Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh CD lấy điểm F sao cho AE=CF.
a) Chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành
b) Đường thẳng DB cắt AF tại M và cắt CE tại N . Chứng minh BN = DM
c) Đường thẳng qua E và song song với DB cắt AD tại I ; đường thẳng qua F và song song với DB cắt BC tại K . Chứng minh các đường thẳng AC , EF , IK cùng đi qua trung điểm O của BD
d) Cho biết Resized Image và AD = 1cm. Tính diện tích hình chử nhật ABCD

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Bài 1: Cho tam giác ABC không cân tại đỉnh A, trung tuyến BD, CE, có các cạnh a, b, c. Chứng minh rằng:
Resized Image
Bài 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, F, K là các điểm xác định bởi
Resized Image
Chứng minh rằng I ,F, K thẳng hàng
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác là hình bình hành

Bài 1:(3,5 điểm )
Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) và CD = 2AB. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CD và AD.
a) Chứng minh tứ giác ABCN là hình bình hành ?
b) Gọi O là giao điểm của AC và BN. Chứng minh ba điểm P, O, M thẳng hàng.
c) Chứng minh: PO = 2OM
Bài 2:(0,5 điểm )
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thiết của hình chóp

Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình bình hành tâm O. M, N lần lượt là trung điểm của SC, OB.
a) Tìm giao điểm I của SD và (AMN)
b) Tìm thiết của hình chóp cắt bởi (AMN)
c) Tính tỉ số SI/ID

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình bình hành

1. Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là AB= 3cm; BC= 5cm; AA’=4cm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp đó?
2.
Cho tam giác ABC vuông tại A. Một đường thẳng song song với BC cắt AB và AC theo theo thứ tự tại M và N, đường thẳng qua N song song với AB cắt BC tại D. Cho biết AM=3cm; AN=4cm;BM= 2cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN,NC,BC?
b) Tính diện tích hình bình hành BMND

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ của điểm

(Oxy) cho (P): y=2x^{2} và (d): y = 4x + 6 . Gọi E là điểm thuộc (P) có hoành độ bằng - 2. Gọi F, G là các giao điểm của (d) và (P) , biết F có hoành độ âm , G có hoành độ dương . Vẽ hình bình hành EFGH.
Xác định tọa độ điểm H . CM điểm H không thuộc (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ điểm

(Oxy) cho (P): y = 2x2 và (d): y = 4x + 6 . Gọi E là điểm thuộc (P) có hoành độ bằng - 2. Gọi F, G là các giao điểm của (d) và (P) , biết F có hoành độ âm , G có hoành độ dương . Vẽ hình bình hành EFGH.
Xác định tọa độ điểm H . CM điểm H không thuộc (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tia phân giác của góc

Cho hình bình hành ABCD , từ B kẻ đường thẳng cắt cạnh CD tại M ; từ D kẻ đường thẳng cắt cạnh BC tại N sao cho BM = DN . Gọi giao điểm của DN và BM là I . Chứng minh : Tia IA là tia phân giác của góc BID

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trung điểm

Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm A(1; 2); B(3; 4); C(2;1)
a/Tìm tọa độ trung điểm I của BC và Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
b/Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
c/Tìm tọa độ M sao cho
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán lớp 8

Bài 1: Cho hình bình hành ABCD. Gọi H và K lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh AK và CH chia đường chéo BD thành 3 phần bằng nhau.
Bài 2: Cho Tam giác ABC. M là điểm bất kỳ trên BC. Các đường thẳng song song với AM vẽ từ B và C cắt AC và AB tại D và E.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành .Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA , SD và P là điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AP = 2PB .
a) Chứng minh rằng MN song song với mặt phẳng (ABCD).
b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD).
c) Tìm giao điểm Q của CD với mặt phẳng (MNP). Mặt phẳng (MNP) cắt hình chóp S.ABCD theo một thiết diện là hình gì ? .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình hộp

Bài 1
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ . Gọi H là trung điểm của A’B’.
a) Chứng minh CB’ // (AHC’)
b) Tìm giao tuyến của (AB’C’) và (ABC)
Bài 2. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi O’ là tâm hình bình hành A’B’C’D’, K là trung điểm CD, E là trung điểm BO’.
a) Chứng minh E nằm trên mp(ACB’)
b) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mp(P) qua điểm K và song song với mp(EAC).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của hai mp

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và K lần lượt là trung điểm của AD và AB. Trên cạnh BC lấy một điểm N bất kỳ khác B và C. Gọi (P) là mặt phẳng qua đường thẳng MN và song song với CD.
a) Tìm giao tuyến của hai mp ( BCD ) và ( MNK)
b) Xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mp (P)
c) Xác định vị trí của N trên BC sao cho thiết diện là một hình bình hành.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ trọng tâm của tam giác

Trong hệ trục toạ độ Oxy cho A(1, 3), B(-1, -3), C(7, 0).
a) Tìm toạ độ trung điểm I của AC.
b) Tìm toạ độ trọng tâm G của DeltaABC
c) Tìm độ dài trung tuyến BI.
d) Tìm toạ độ D sao cho tứ giác OABC là hình bình hành.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho ba điểm :A(1; 3), B(5; 6), C(7; 0).
1.Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
2.Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm A.
3.Tìm toạ độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay