hình học 8

20 kết quả phù hợp trong mục hình học 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Toán 8

1.

Cho hình chữ nhật ABCD( AB>BC). Lấy điểm E đối xứng với B qua A, F đối xứng với B qua C.

a)Chứng minh E,F đối xứng với nhau qua D.

b)Kẻ BH⊥EF.BH⊥EF. Từ H kẻ HP⊥AB,HQ⊥BC.HP⊥AB,HQ⊥BC.. Tứ giác BPHQ alf hình gì?

c) Chứng minh BD⊥PQ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường cao

Bài 1) Cho tam giác ABC cân tại A có BC = 6 cm , .Tính diện tích tam giác ABC.
Bài 2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với các đỉnh là A(5;1), B(1 ; 1), C(3 ; 3).
a) Viết phương trình đường cao của tam giác ABC vẽ từ A.
b) Viết phương trình đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC.
c) Tìm tọa độ điểm M trên đường tròn (C) sao cho khoảng cách từ M đến trục Ox bằng 2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 9 hay

Cho đường tròn tâm O, bán kính R, hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. E là điểm bất kì trên cung AD. Nối EC cắt OA tại M, nối EB cắt OD tại N.
1. Chứng minh rằng tích
Resized Image
là một hằng số. Suy ra giá trị nhỏ nhất của tổng
Resized Image
, khi đó cho biết vị trí của điểm E ?
2. Gọi GH là dây cung cố định của đường tròn tâm O bán kính R đã cho và GH không phải là đường kính. K là điểm chuyển động trên cung lớn GH. Xác định vị trí của K để chu vi của tam giác GHK lớn nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 8 hay

Cho tứ giác CBCD với D = 90^{circ}, A = 60^{circ}, B = 150^{circ}. CD = 12cm. AB là cạnh của hình vuông có diện tích 108 cm2. ở miền trong của tứ giác lấy điểm M sao cho ABCM là hình hình hành.
a, Chứng minh MC là phân giác của BCD
b, Chứng minh DMC là tam giác vuông tại M
c, Chứng minh tam giác AMD cân.
d, Tính AD, BC. Chứng tỏ rằng tam giác ADB là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình bình hành

1. Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là AB= 3cm; BC= 5cm; AA’=4cm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp đó?
2.
Cho tam giác ABC vuông tại A. Một đường thẳng song song với BC cắt AB và AC theo theo thứ tự tại M và N, đường thẳng qua N song song với AB cắt BC tại D. Cho biết AM=3cm; AN=4cm;BM= 2cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN,NC,BC?
b) Tính diện tích hình bình hành BMND

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điền từ (Đ), (S) vào các câu

Điền từ (Đ), (S) vào các câu sau:
a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
b) Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau.
c) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhâu là hình vuông.
d) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng

Cho hình vuông ABCD cạnh a, điểm M thuộc cạnh BC, điểm N thuộc cạnh AD sao cho CM=AN.Các đường thẳng AM,BN cắt CD theo thứ tự ở E,F.
a)Chứng minh CE.DF=a2.
b)Gọi I là giao điểm của FA và EB.Chứng minh tam giác CEB đồng dạng với tam giác DAF và góc EIF=90^{circ}.
c)Cho CM= .Tính diện tích đa giác AIBCD theo a.
d)Các điểm M và N có vị trí như thế nào thì EF có độ dài nhỏ nhất .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 21cm, AC = 28 cm. Kẻ đường cao AH và phân giác góc A cắt BC tại D, đường thẳng qua D và song với AB cắt AC tại E.
a) Chứng minh: AH2 = BH.CH
b) Tính BD và DC.
c) Tính diện tích tam giác DEC?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tỉ số thể tích

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trên các cạnh SB, SC ta lấy lần lượt các điểm M, N sao cho
Resized Image
1) Mặt phẳng (AMN) cắt cạnh SD tại điểm P. Tính tỷ số frac{SP}{SD} .
2) Mặt phẳng (AMN) chia hình chóp S.ABCD thành hai phần. Tìm tỉ số thể tích của hai phần đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng

Cho tam giác ABC, điểm D nằm trên cạnh BC sao cho frac{DB}{DC}=frac{1}{2} ; Điểm O nằm trên đoạn AD sao cho frac{OA}{OD}=frac{3}{2} . Gọi K là giao điểm của BO và AC. Tính tỷ số AK : KC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định trung điểm các đoạn thẳng

Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm. C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên đoạn thẳng AB lấy các điểm M và N sao cho AM= 2 cm; AN = 6 cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng CA; CM.
b) Xác định trung điểm các đoạn thẳng MN; CA; CB. Giải thích.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đường cao

Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC.Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với AM. Gọi H và K thứ tự là hình chiếu của B và C trên d.
Chứng minh :
a/ A là trung điểm của HK.
b/ MH = MK.
c/ BH + CK = BC.
d/ Cho AB = 9cm , AC = 12cm. Tính độ dài đường cao AI của tam giác ABC

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập toán hình học 8

Câu nào sai trong các phát biểu sau : A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi. B. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông. C. Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông. D. Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Nêu các dấu hiệu nhận biết hình bình hành
b/ Áp dụng : Cho hình thang cân ABCD có AD >BC và AD // BC gọi E là một điểm trên AD sao cho CE = CD , chứng minh ABCE là hình bình hành .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác là hình bình hành

Cho ∆ABC có 3 góc nhọn. Gọi H là trực tâm của tam giác. Qua B kẻ Bx vuông góc với BA, qua C kẻ Cy vuông góc với CA. Gọi D là giao điểm của Bx và Cy, N là giao điểm của AH và BC. a, Chứng minh tứ giác BDCH là hình bình hành. b, Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh H và D đối xứng với nhau qua M. Tìm điều kiện của ∆ABC để 3 điểm A, H, D thẳng hàng. c, Cho H là trung điểm của AN, hãy so sánh diện tích ∆ABC và diện tích ∆BDC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chu vi của tam giác

Cho tam giỏc ABC vuụng tại A (AB > AC), M là trung điểm của AB, P là điểm nằm trong ABC sao cho MP AB. Trên tia đối của tia MP lấy điểm Q sao cho MP = MQ. 4/ Chứng minh : Tứ giỏc APBQ là hỡnh thoi. 5/ Qua C vẽ đường thẳng song song với BP cắt tia QP tại E. Chứng minh tứ giỏc ACEQ là hỡnh bỡnh hành 6/ Gọi N là giao điểm của PE và BC. a/ Chứng minh AC = 2MN b/ Cho MN = 3cm, AN = 5cm. Tớnh chu vi của ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán 8

Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M ,N,I ,K lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA . a) CMR : Tứ giác MNIK là hình chữ nhật ? b) Hai đường chéo AC và BD cần thêm điều kiện gì thì tứ giác MNIK là hình vuông?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là: A. Hình chữ nhật B. Hình bình hành C. Hình thoi D. Hình vuông

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hình bình hành

Trong hình bình hành: A.Các cạnh bằng nhau B. Hai đường chéo vuông góc C. Hai đường chéo bằng nhau D. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tứ giác có 4 góc vuông

Tứ giác có 4 góc vuông là: A. Hình thang cân B. Hình chử nhật C. Hình thoi D. Hình vuông< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay