Hình thoi

12 kết quả phù hợp trong mục Hình thoi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số

Câu 1. Cho bất phương trình
Resized Image
a) Giải bất phương trình trên.
b) Biễu diễn tập nghiệm trên trục số.
Câu 2. Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB = AD = CD. Gọi M là trung điểm của CD. Gọi H là giao điểm của AM và BD. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác ABMD là hình thoi.
b) DB BC.
c) Hai tam giác ADH và CDB đồng dạng với nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Câu 1) Giải phương trình:
Resized Image
Câu 2)
Cho tam giác ABC, O là giao điểm của các đường trung trực trong tam giác, H là trực tâm của tam giác. Gọi P, R, M theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Gọi Q là trung điểm đoạn thẳng AH.
a. Xác định dạng của tứ giác OPQR? Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để OPQR là hình thoi?
b. Chứng minh AQ = OM.
c. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh H, G, O thẳng hàng.
d. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các hình vuông ABDE, ACFL. Gọi I là trung điểm của EL. Nếu diện tích tam giác ABC không đổi và BC cố định thì I di chuyển trên đường nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác là hình thoi

Cho đường tròn (O) đường kính AB và Cepsilon (O). Gọi D là điểm đối xứng của A qua C. BD cắt (O) tại E. BC cắt AE tại F và cắt tiếp tuyến tại A của (O) tại K.
a) CM: Tam giác ABD cân.
b) So sánh các góc ADB và AKB.
c) CM: Tứ giác AKDF là hình thoi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng

Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB = AD = 1/2CD. Gọi M là trung điểm của CD. Gọi H là giao điểm của AM và BD. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác ABMD là hình thoi.
b) DB BC.
c) Hai tam giác ADH và CDB đồng dạng với nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Cho tam giác ABC, O là giao điểm của các đường trung trực trong tam giác, H là trực tâm của tam giác. Gọi P, R, M theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Gọi Q là trung điểm đoạn thẳng AH.
a. Xác định dạng của tứ giác OPQR? Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để OPQR là hình thoi?
b. Chứng minh AQ = OM.
c. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh H, G, O thẳng hàng.
d. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các hình vuông ABDE, ACFL. Gọi I là trung điểm của EL. Nếu diện tích tam giác ABC không đổi và BC cố định thì I di chuyển trên đường nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điền từ (Đ), (S) vào các câu

Điền từ (Đ), (S) vào các câu sau:
a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
b) Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau.
c) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhâu là hình vuông.
d) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa hình bình hành

Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là: A. Hình chữ nhật B. Hình thoi C. Hình vuông D. Hình thang

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai tam giác đồng dạng

Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng đường chéo AC, trên tia đối của tia AD lấy điểm E, đường thẳng EB cắt đường thẳng DC tại F, CE cắt à tại O. Chứng minh tam giác AEC đồng dạng với tam giác CAF

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập toán hình học 8

Câu nào sai trong các phát biểu sau : A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi. B. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông. C. Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông. D. Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chu vi của tam giác

Cho tam giỏc ABC vuụng tại A (AB > AC), M là trung điểm của AB, P là điểm nằm trong ABC sao cho MP AB. Trên tia đối của tia MP lấy điểm Q sao cho MP = MQ. 4/ Chứng minh : Tứ giỏc APBQ là hỡnh thoi. 5/ Qua C vẽ đường thẳng song song với BP cắt tia QP tại E. Chứng minh tứ giỏc ACEQ là hỡnh bỡnh hành 6/ Gọi N là giao điểm của PE và BC. a/ Chứng minh AC = 2MN b/ Cho MN = 3cm, AN = 5cm. Tớnh chu vi của ABC.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là: A. Hình chữ nhật B. Hình bình hành C. Hình thoi D. Hình vuông

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tứ giác có 4 góc vuông

Tứ giác có 4 góc vuông là: A. Hình thang cân B. Hình chử nhật C. Hình thoi D. Hình vuông< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay