Hình vuông

14 kết quả phù hợp trong mục Hình vuông
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình chóp

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = asqrt{2} vuông góc với mặt đáy (ABCD).
a) Gọi M là trung điểm SD. Tính góc giữa SA và CM.
b) Xác định thiết diện của hình chóp SABCD cắt bởi mp(alpha ) đi qua A và vuông góc với SC.Tính diện tích của thiết diện đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình vuông

Cho tam giác ABC có ( là hai độ dài cho trước), Hình chữ nhật MNPQ có đỉnh M trên cạnh AB, N trên cạnh AC, P và Q ở trên cạnh BC được gọi là hình chữ nhật nội tiếp trong tam giác ABC.
1. Tìm vị trí của M trên cạnh AB để hình chữ nhật MNPQ có diện tích lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó.
2. Dựng hình vuông EFGH nội tiếp trong tam giác ABC bằng thước kẻ và com-pa. Tính diện tích của hình vuông đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với (ABCD) và SA=a/2 . Gọi I là trung điểm SC, M là trung điểm AB, H là hình chiếu vuông góc của I trên CM và

Resized Image. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ D đến (SCM).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng

Cho hình vuông ABCD cạnh a, điểm M thuộc cạnh BC, điểm N thuộc cạnh AD sao cho CM=AN.Các đường thẳng AM,BN cắt CD theo thứ tự ở E,F.
a)Chứng minh CE.DF=a2.
b)Gọi I là giao điểm của FA và EB.Chứng minh tam giác CEB đồng dạng với tam giác DAF và góc EIF=90^{circ}.
c)Cho CM= .Tính diện tích đa giác AIBCD theo a.
d)Các điểm M và N có vị trí như thế nào thì EF có độ dài nhỏ nhất .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác là hình vuông

Trên mặt phẳng Oxy cho bốn điểm A(8; 4), B(1; 5), C(0;–2) và D(7;–3)
1/ Tính độ dài các cạnh tứ giác ABCD.
2/ Chứng minh tứ giác ABCD là hình vuông.
3/ Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của tam giác

Cho hình vuông ABCD cạnh a .Trên cạng BC lấy điểm E ( E khác B và C),trên cạnh CD lấy điểm F sao cho góc EAF = 45^{circ}.Đường chéo BD cắt AE , AF lần lượt tại H và G.
a. Gọi I là giao điểm của EG và FH.Chứng minh rằng I là trực tâm của tam giác AEF
b.Chứng minh rằng GHEF không đổi.
c.Đường thẳng AI cắt EF tại K.Chứng minh hai đường thẳng BK và HF song song.
d.Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AEF khi E thay đổi trên đoạn BC ( E khác B ,C) , F thay đổi trên đoạn CD thỏa điều kiện góc EAF = 45^{circ}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa hình bình hành

Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là: A. Hình chữ nhật B. Hình thoi C. Hình vuông D. Hình thang

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của khối chóp

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, SO vuông góc với
(ABCD) . Gọi M,N lần lượt la trung điểm của SA và BC, góc giữa MN và (ABCD) bằng 60^{circ}.
Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và d(MN,BD).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là: A. Hình chữ nhật B. Hình bình hành C. Hình thoi D. Hình vuông

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tứ giác có 4 góc vuông

Tứ giác có 4 góc vuông là: A. Hình thang cân B. Hình chử nhật C. Hình thoi D. Hình vuông

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình vuông

Cho góc và đường thẳng cắt cả cạnh của góc ở điểm. Dựng hình vuông có đỉnh trên , đỉnh trên .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đỉnh còn lại?

Cho hình vuông có đỉnh đối diện. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biết A(1;-1) và B(3;0) Tìm tọa độ các đỉnh

Biết là hai đỉnh của hình vuông . Tìm tọa độ các đỉnh .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay