hóa học 10

110 kết quả phù hợp trong mục hóa học 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học 10 về số khối

Tổng ba lọai hạt của một nguyên tử nguyên tố X là 52, biết X thuộc nhóm VIIA .Vậy số khối của nguyên tử X là
A.52 B.17 C.35 D.36

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số hiệu nguyên tử của nguyên tố

Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. 17. B. 23. C. 15. D. 18.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

Mệnh đề nào sau đây không đúng?
1.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 proton.
2.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 nơtron.
3.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có tỉ lệ n:p là 1:1.
4.Chỉ có nguyên tử canxi mới có 20 electron.
5.Chỉ có nguyên tử canxi mới có số khối bằng 40.
A.2,3,5 B.1,2,4 C.3 D.2,3,4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

để phân biệt 2 dung dịch NaF và NaCl l

Thuốc thử để phân biệt 2 dung dịch NaF và NaCl là :
A. Khí clo B. H2SO4 đặc
C. Dung dịch AgNO3 C. Dung dịch BaCl2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về clo

Cho phản ứng sau : Cl2 + NaOH 
ightarrow X + Y +H2O
Clo đóng vai trò gì ?
A. Chỉ là chất khử
B. Chỉ là chất oxi hoá
C. Không phải là chất oxi hoá , không phải là chất khử
D. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

viết sơ đồ phản ứng

Cho sơ đồ:
Cl2 + KOH 
ightarrow A + B + H2O
Cl2 + KOH overset{t^{o}}{
ightarrow} A + C + H2O
Công thức hoá học của A, B, C, lần lược là :
A. KCl, KClO, KClO4 B. KClO3, KCl, KClO
C. KCl, KClO, KClO3 D. KClO3, KClO4, KCl

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập hóa học 10

Cho sơ đồ phản ứng
A + B 
ightarrow C + CaSO4
C + SiO2 
ightarrow D + H2O
Công thức hoá học của A, B, C, D thoả mãn sơ đồ trên lần lược là :
A.CaF2, H2SO4, HF, SiF4 B. CaCl2, H2SO4, HCl, H_{2}SiO_{3}
C. NaF, H2SO4, HF, H_{2}SiO_{3} D.NaCl, H2SO4, HCl, H_{2}SiO_{3}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số oxi hoá của clo trong clorua vôi

Số oxi hoá của clo trong clorua vôi là :
A. -1 B. +1
C. 0 D. +1 và -1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của Flo

Chỉ ra điều sai :
A. Clo tác dụng với sắt tạo ra sắt III clorua
B. Flo đẩy được clo ra khỏi dung dịch NaCl
C. Flo có bán kính nguyên tử nhỏ nhất trong các halogen
D. Flo là nguyên tố phi kim mạnh nhất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất chung cho các Halogen ?

Trong các tính chất sau, những tính chất nào không phải là chung cho các Halogen ?
A. Nguyên tử có khả năng thu them một electron
B. Tạo với hiđro hợp chất có liên kết phân cực
C. Có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các chất có thể tác dụng với Clo ?

Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất có thể tác dụng với Clo ?
A. Na, H2, N2 B. NaOH(dd), NaBr(dd), NaI(dd)
C.KOH(dd), H2O, KF(dd) D. Fe, K, O2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất tác dụng với dung dịch HCl

Trong các dãy chất dưới đây, dãy chất nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?
A.Fe_{2}O_{3}, KMnO4, Cu B. Fe, CuO, Ba(OH)2
C. CaCO3, H_{2}SO_{4}, Mg(OH)2 D. AgNO3,MgCO3, BaCl2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

công thức hoá học của clorua vôi ?

Cho biết công thức hoá học của clorua vôi ?
A. CaCl2 B. Ca(OCl)2
C. CaOCl2 D. Ca(OCl3)2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hóa chất dùng điều chế clo

Các hoá chất có thể dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là :
A. NaCl, H2O B. KMnO4, KClO3, NaCl và HCl
C. KMnO4, KClO3, MnO2 và HCl D.Tất cả các trường hợp trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phân biệt các chất bằng thuốc thử

Có thể phân biệt 3 bình khí HCl,Cl2,H2 bằng thuốc thử sau:
A. Dung dịch AgNO3 B. Quì tím ẩm
C. Dung dịch phenolphtalein D. Không phân biệt được

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách tạo nước giaven

Nước Gia-ven được tạo thành bằng cách sau :
A. Cho khí clo vào dung dịch NaOH
B. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn.
C. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn
D. Cả A và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cặp electron không liên kết

Có bao nhiêu cặp electron không liên kết trong phân tử HF?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập tính chất cộng hóa trị

Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất cộng hoá trị hơn?
A. KCl B. AlCl3 C. NaCl D. MgCl2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm liên kết trong phân tử

Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất ion nhất?
A. MgF_{2} B. CaF_{2} C. SrF_{2} D. BaF_{2}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lai hóa là sự tổ hợp các obitan

Lai hoá sp3 là sự tổ hợp của các obitan nào sau đây?
A. Tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p
B. Tổ hợp 1 obitan s với 2 obitan p
C. Tổ hợp 1 obitan s với 3 obitan p
D.Tổ hợp 1 obitan s với 3 obitan p và 1 obitan d< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay