hóa học 10

111 kết quả phù hợp trong mục hóa học 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hỗn hợp kim loại thuộc nhóm IA

Cho 7,35 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y thuộc nhóm IA ( số mol của X gấp 1,5 lần số mol của Y) tác dụng với nước dư thu được 2,8 lít khí (đktc). X và Y là:

A. Na và K B. Li và Na C. Na và Rb D. Li và K

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

số electron của flo

Trong nguyên tử Flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 7 B. 2 C. 5 D. 3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

số electron của lưu huỳnh

Trong nguyên tử lưu huỳnh , số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 4 B. 6 C. 5 D. 3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập phản ứng với sắt

Cho m gam Fe tan hết trong dd HNO3 dư thu được 8,96 lít hỗn hợp NO và N_{2}O ở đktc có tỉ khối hơi so với H2 là 20,25. Tìm m?

A. 28 gam B. 50,4 gam C. 75,6 gam D. 25,2 gam

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm liên kết trong tinh thể ion

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Liên kết trong tinh thể ion là lực hút tĩnh điện rất bền.

B. Tinh thể phân tử thường mềm, xốp, có nhiệt độ nóng chảy thấp, dễ bay hơi.

C. Liên kết trong tinh thể nguyên tử là tương tác vật lý kém bền.

D. Tinh thể kim loại có ánh kim, có tính dẻo, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hệ số cân bằng của các chất

Cho sơ đồ phản ứng:

KMnO4 + KI + H2SO4  
ightarrow K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O.

Hệ số cân bằng của các chất phản ứng lần lượt là:

A. 2,10, 8 B. 4,5,8 C. 2,8,6 D. 3,7,5.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chiều tăng dần số oxi hoá của lưu huỳnh?

Dãy các chất và ion nào sau đây được sắp theo chiều tăng dần số oxi hoá của lưu huỳnh?

A. H2S, SO2, SO3, Na_{2}SO_{3}. B. , Na_{2}S_{2}O_{3}, Na_{2}SO_{3}, Na_{2}SO_{4}.

C. Na_{2}S, S, Na_{2}S_{2}O_{3}, .

D. S, Na_{2}S_{2}O_{3}, Na_{2}SO_{4}, SO2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính nguyên tử khối trung bình

Trong tự nhiên, đồng vị _{47}^{107}	extrm{Ag} chiếm 55% số nguyên tử bạc. Nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,9. Khối lượng của _{47}^{107}	extrm{Ag} có trong 84,95 gam AgNO3 (lấy ar{A_{N}}=14 , ar{A_{O}}=16 ) là

A. 29,975 gam. B. 29,407 gam. C. 24,075 gam. D. 29,425 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập về nguyên tử Be và C

Cho các phân tử BeH_{2}C_{2}H_{4}, nhận định nào sau đây về hai phân tử trên là đúng?

A. Các nguyên tử Be và C đều ở trạng thái lai hoá sp^{3}.

B. Nguyên tử Be ở trạng thái lai hoá sp và C ở trạng thái lai hoá sp^{2}.

C. Các nguyên tử Be và C đều ở trạng thái lai hoá sp

D. Nguyên tử Be ở trạng thái lai hoá sp và C ở trạng thái lai hoá sp^{3}.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về 2 oxit kim loại

Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp hai oxit của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ kế tiếp trong hệ thống tuần hoàn trong dung dịch HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,7 gam muối khan. Hai kim loại kiềm đó là

(cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85,5, Cs = 133, Cl = 35,5, O = 16)

A. Na và K. B. Rb và Cs. C. K và Rb. D. Li và Na.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về đồng vị

Cacbon có 2 đồng vị _{6}^{12}	extrm{C}_{6}^{13}	extrm{C} . Oxi có 3 đồng vị _{8}^{16}	extrm{C} , _{8}^{17}	extrm{C} , _{8}^{18}	extrm{C} . Số phân tử CO2 có phân tử khối bằng 46 là :

A. 2 B. 3 C. 5 D. 4< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay