hóa học 11

104 kết quả phù hợp trong mục hóa học 11
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện dãy chuyển hóa

Thực hiện các dãy chuyển hóa sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết sơ đồ biến đổi hóa học

Có sơ đồ biến đổi hoá học sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình điện li

Bài 1. Viết phương trình điện li của các chất sau

Resized Image
Bài 2. Hoàn thành phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon là:
A. Làm dung môi B. Làm nguyên liệu
C. Làm khí đốt D. Làm nhựa đường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của ankylbezen

Đặc điểm cấu tạo của phân tử ankylbezen là:
A. Có liên kết đôi C=C B. Chỉ chứa liên kết đơn C – C
C. Có một liên kết ba C≡C D. Có một vòng benzen

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối của hợp chất với không khí

đốt cháy 22,4 dm3 hỗn hợp metan và axetilen thu được 35,84 cm3 CO2.
a. hãy tính số ml metan và số mol axetilen có trong 22,4 dm3 hỗn hợp.
b. tính số gam oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 22,4 cm3 hỗn hợp khí đó.
c. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí đó đối với không khí. Các thẻ tích khí được đo ở dkc.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ tinh khiết của canxi cacbua

cho 100 g canxi cacbua tác dụng với nước lấy dư, thu được 37 dm3C_{2}H_{2}( ở 20^{circ}Cvà 74 cm Hg).
a. tính độ tinh khiết của canxi cacbua.
b. Tính thể tích oxi(dkc) cần để đốt cháy hoàn toàn lượng axetilen đó.
c. Nếu cho lượng axetilen nói trên đi qua ống chứa than nung nóng tới 600^{circ}C người ta thu được 36 g benzen. Tính hiệu suất của phản ứng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phần trăm khối lượng các chất

Hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic. Cho 5,60 g hỗn hợp tác dụng với natri dư thấy có 0,896 lit khí thoát ra (đktc).
a) Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.
b) Nếu cho 14,00 g X tác dụng với dung dịch HNO3 (có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thì có bao nhiêu gam kết tủa của 2,4,6-trinitrophenol ? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Cho biết: C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80; N = 14; Cu = 64; Na = 23.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Câu 1: Từ benzen, etilen cùng các chất vô cơ và điều kiện cần thiết có đủ, hãy viết phương trình hóa học điều chế nhựa PS (polstiren) và TNB (1,3,5-trinitrobenzen).

Câu 2: Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho:
a) Phenol vào nước brom.
b) Propen vào dung dịch KMnO4.
Viết phương trình hóa học minh họa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hòan thành chuỗi phản ứng sau

hòan thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gọi tên của hợp chất hữu cơ

Viết các công thức cấu tạo ứng với tên gọi sau:
a. ancol sec-pentylic. b. vinyl benzen.
Gọi tên của hợp chất hữu cơ sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:


Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ mol của HNO3

Cho 21,9 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào 500ml dung dịch HNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và 6,72 lít (đkc) khí không màu hóa nâu trong không khí (sp khử duy nhất)

a) Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

b) Tính nồng độ mol của HNO3 đã dùng

c) Cho 200 gam dung dịch NaOH 19% vào dung dịch A. Tính khối lượng kết tủa thu được

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phần trăm thể tích hỗn hợp

Người ta thực hiện phản ứng tổng hợp NH3 từ 84g N_{2} và 12g H_{2}. Sau phản ứng thu được 25,5g NH3.
a. Tính % thể tích hỗn hợp sau phản ứng
b. Tính hiệu suất của phản ứng
Cho: H=1; N=14; O=16; Al=27; Cu=64; S=32; Cl=35,5; C=12; Na=23; Ba=137

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng chất kết tủa

Hòa tan 8g muối Fe2(SO4)3 vào nước được 200ml dung dịch A.
Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch A
Cho 600ml dung dịch NaOH 0,3M vào dung dịch A thu được m(g) kết tủa. tính m?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu, chất không điện li trong dãy chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng( nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện chuỗi phản ứng

Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện( nếu có)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức của oxit sắt.

Nung nóng 18,56 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2 và 16 gam chất rắn là một oxit sắt duy nhất. Cho khí CO2 hấp thụ hết vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa.
1/ Xác định công thức của oxit sắt.
2/ Cho hỗn hợp B gồm 0,04 mol Cu và 0,1 mol oxit sắt ở trên vào 400 ml dung dịch HCl 2M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch D. Cho dung dịch D phản ứng với lượng dư AgNO3. Tính khối lượng kết tủa thu được.< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay