hóa học 12

771 kết quả phù hợp trong mục hóa học 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là

A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh B. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2

C. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 D. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

polime nào được điều chế bằng phương pháp trùng hợp

Những polime nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp trùng hợp: PVC, Nilon-6,6, tơ capron, thủy tinh hữu cơ, tơ axetat, caosu Buna, PE

A. PVC, thủy tinh hữu cơ, caosu Buna, PE B. PVC, tơ capron, thủy tinh hữu cơ, caosu Buna, PE

C. PVC, , tơ axetat, caosu Buna, PE D. Nilon-6,6, tơ capron, tơ axetat, caosu Buna

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều chế cao su buna từ tinh bột

Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%)

A. 3,1 tấn B. 2,0 tấn C. 2,5 tấn D. 1,6 tấn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm Các chất không thể

Cho sơ đồ:(X) → (Y) → poli (vinyl ancol). Các chất X,Y trong sơ đồ trên không thể là

A. CH CH, CH2=CHOH. B. CH3COOCH=CH2, poli (vinylaxetat)

C. CH2=CHCl, Poli (vinylclorua) D. B và C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm sản phẩm trùng hợp của monome

Poli (metyl metacrylat) là sản phẩm trùng hợp của monome:

A. CH2=CHCl. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH2=C(CH3)COOCH3. D. CH2=C(CH3)COOC2H5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Từ xenlulozơ có thể điều chế được loại tơ nào

Từ xenlulozơ và các chất xúc tác cần thiết có thể điều chế được loại tơ nào?

A. Tơ nilon B. Tơ axetat C. Tơ capron D. Tơ enang

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất

Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất?

A. Poli (vinyl axetat) B. Tơ capron C. Thuỷ tinh hữu cơ D. Polistiren

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số chất không bền, bị cắt mạch polime

Trong số các polime sau: tơ nhện, xenlulozơ, sợi capron, nhựa phenolfomanđehit, poliisopren, len lông cừu, poli (vinyl axetat). Số chất không bền, bị cắt mạch polime khi tiếp xúc với dung dịch kiềm là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cao su cloropren được điều chế từ monome nào

Cao su cloropren được điều chế từ monome nào sau đây:

A. CH2=CCl-CCl=CH2 B. CH2=C(CH2Cl)-CH=CH2 C. CH2=CCl-CH=CH2 D. CH3-CH=CH-CH2Cl

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

chất nào không thể sinh ra

Khi trùng hợp buta-1,3-đien (xúc tác, p, t0) thì không thể sinh ra chất nào dưới đây?

A. [- CH2–CH = CH–CH2 -]n B. [- CH2 – CH(CH = CH2) -]n C. - CH = CH2 D. - CH = CH2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su

Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su?

A. Bản chất quá trình lưu hóa cao su là tạo ra những cầu nối(-S-S-)

B. Cao su lưu hóa có cấu tạo mạng không gian

C. Cao su lưu hóa có những tính chất hơn hẳn cao su thô như bền đối với nhiệt đàn hồi hơn lâu mòn, khó tan trong dung môi hữu cơ

D. Nhờ sự lưu hóa mà cao su có những tính chất vật lí hơn cao su thô như: tính đàn hồi, tính dẻo, bền với tác động của môi trường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dãy polime nào không thể trực tiếp điều chế

Dãy polime nào sau đây không thể trực tiếp điều chế bằng phương pháp trùng hợp:

A. Cao su buna, cao su isopren, cao su cloropren, cao su buna-S. B. PE, PVC, thủy tinh hữu cơ, poli stiren, tơ capron.

C. Nilon-6,6, tơ axetat, tơ tằm, tinh bột, poli(vinyl ancol) D. PVA, tơ capron, cao su buna-N, polipropilen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phản ứng nào là mà mạch của polime

Phản ứng nào cho dưới đây là phản ứng mà mạch của polime bị cắt ra:

A. Cao su isopren + HCl → B. PVC + Cl2 → tơ clorin

C. poli (vinyl axetat) + NaOH dư → D. tơ capron + H2O

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập Polime có tên là polipropilen

Polime có tên là polipropilen có cấu tạo mạch như sau:

- CH2- CH(CH3)- CH2- CH(CH3)- CH2- CH(CH3)- CH2- CH(CH3)- CH2-

Công thức chung của polime đó là:

A. (- CH2 -)n B. [- CH2– CH(CH3) -]n

C. [- CH2–CH(CH3)–CH2 -]n D. [- CH2–CH(CH3)–CH2–CH(CH3)–CH2 -]n

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

CTCT Tơ clorin

Tơ clorin có công thức cấu tạo vắn tắt là

A. [- CH2–CHCl -]n B. [- CH2–CHCl–CHCl–CHCl -]n

C. [- CH2–CCl=CH–CH2 -]n D. [- CH2–CH=CH–CH2–CHCl–CH2 -]n

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiđrocacbon X

Hiđrocacbon X có công thức phân tử C4H6, X được dùng để điều chế cao su nhân tạo. X là

A. buta-1,2-đien B. but-2-in C. buta-1,3-đien D. but-1-in

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chọn phát biểu sai

Chọn phát biểu sai:

(1) Sự lưu hoá cao su thiên nhiên có được là do trên mạch cacbon còn có liên kết đôi.

(2) Có thể dùng C để thay S nhằm tăng độ cứng của cao su.

(3) Lượng S dùng trong phương pháp lưu hóa cao su càng cao, cao su càng đàn hồi.

A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (2), (3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng:

(1) Polistiren ở dạng mạch thẳng.

(2) Khi trùng hợp stiren nếu có thêm một ít đivinylbenzen thì sản phẩm có cơ cấu mạng không gian.

(3) Tỷ lệ đivinylbenzen : stiren càng lớn thì polime thu được càng cứng.

A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (2), (3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

Cao su tự nhiên là polime của isopren còn cao su nhân tạo (cao su Buna) là polime của buta- 1,3-đien. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

(1) Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi hơn cao su Buna.

(2) Cao su thiên nhiên có cấu trúc đồng đều hơn cao su Buna.

(3) Có thể cải tiến tính chất cơ học của cao su Buna.

A. (1) B. (2) C. (1), (2), (3) D. (1), (2)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ ra phát biểu sai

Chỉ ra phát biểu sai:

A. Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hoá học) như tơ visco, tơ xenlulozơ, tơ capron,...

B. Tơ tổng hợp (chế tạo từ các loại polime tổng hợp) như nilon- 6,6, tơ lapsan, tơ nitron,...

C. Tơ tự nhiên (sẵn có trong tự nhiên) như bông, len, tơ tằm.

D. Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch cacbon không nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng nhuộm màu, mềm dai.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 39 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay