hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

số thí nghiệm thu được kết tủa

Tiến hành các thí nghim sau :

(1) Sc khí H2S vào dung dịch FeSO4.

(2) Sc khí H2S vào dung dịch CuSO4.

(3) Sc khí CO2 (dư) vào dung dch Na2SiO3.

(4) Sc khí CO2 (dư) vào dung dch Ca(OH)2.

(5) Nh t tdung dch NH3 đến vào dung dch Al2(SO4)3.

(6) Nh t tdung dch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, s thí nghim thu đưc kết ta là :

A. 5 B. 3. C. 4. D. 6.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTPT Axit stearic

Axit stearic có công thức phân tử là

A. C17H33COOH. B. C15H31COOH. C. C17H35COOH. D. C17H31COOH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số phát biểu đúng

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) Dung dịch natriphenolat tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các yếu tố làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

Cho cân bằng sau: CO2 (k) + C(r) LARGE 
ightleftharpoons 2CO(k) ΔH = 172KJ.

Tác động các yếu tố sau vào cân bằng trên:

(1) Tăng lượng khí CO2; (2) Thêm lượng C;

(3) tăng lượng khí CO; (4) lấy bớt CO2 ra;

(5) lấy bớt khí CO ra; (6) Thêm chất xúc tác vào;

(7) Giảm áp suất của hệ phản ứng; (8) Tăng nhiệt độ của hệ.

Các yếu tố làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là

A. (2); (4); (6); (8). B. (5); (6); (7); (8). C. (1); (3); (5); (8). D. (1); (5); (7); (8).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

Có các dung dịch sau (dung môi nước) : CH3NH2 (1); anilin (2); amoniac (3); HOOC-CH(NH2)-COOH (4); H2N-CH(COOH)-NH2(5), lysin (6), axit glutamic (7). Các chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là

A. (1), (3), (5), (6). B. (1), (2), (3), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (1), (2), (3), (5).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTPT của hai chất

Hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch Y và 0,015 mol hơi ancol Z. Nếu đốt cháy hết hỗn hợp X trên rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch vôi trong (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Hai chất trong X là

A. C2H5COOH, C2H5COOCH3. B. HCOOH, HCOOC3H7.

C. HCOOH, HCOOC2H5. D. CH3COOH, CH3COOC2H5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

metan được điều chế bằng cách nào sau đây

Trong công nghiệp, metan được điều chế bằng cách nào sau đây ?

A. Nung natri axetat với vôi tôi xút. B. Lấy từ nguồn khí thiên nhiên, dầu mỏ.

C. Thủy phân nhôm cacbua (Al4C3). D. Thủy phân Canxi cacbua (CaC2).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTPT của hai este

Hỗn hợp X gồm 2 este hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Để phản ứng hết 0,2 mol X cần 110 ml dung dịch NaOH 2M (dư 10% so với lượng phản ứng). Đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp X thu được 15,68 lít khí CO2 (ở 54,60C; 1,20 atm) và 9 gam H2O. CTPT của hai este là

A. C3H6O2 và C4H8O2. B. C3H4O4 và C4H6O4. C. C2H2O4 và C3H4O4. D. C3H4O2 và C4H6O2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ nitron; cao su buna. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số hợp chất no

Số hợp chất no, mạch hở có công thức phân tử C5H10O là

A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nếu thực hiện phản ứng tách hiđro thì thu được tối đa bao nhiêu hiđrocacbon

Phản ứng clo hóa X có công thức phân tử C6H14 theo tỉ lệ mol 1 : 1 thu đươc tối đa hai dẫn xuất monoclo. Nếu thực hiện phản ứng tách hiđro thì thu được tối đa bao nhiêu hiđrocacbon ?

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hóa chất có thể sử dụng để phân biệt 3 dung dịch

Có 3 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch có chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion sau (không trùng lặp giữa các dung dịch): Ba2+, Mg2+, Na+, SO42-, Cl-, và CO32-. Hóa chất có thể sử dụng để phân biệt 3 dung dịch đó là

A. dung dịch NaOH. B. dung dịch HCl.

C. dung dịch H2SO4 loãng. D. dung dịch HNO3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Có bao nhiêu chất đều phản ứng được với Na

Cho các chất: C2H4(OH)2, CH2OH-CH2-CH2OH, CH3CH2CH2OH, C3H5(OH)3, (COOH)2, CH3COCH3, CH2(OH)CHO. Có bao nhiêu chất đều phản ứng được với Na và Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường ?

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

Có các dung dịch sau (dung môi nước) : CH3NH2 (1); anilin (2); amoniac (3); HOOC-CH(NH2)-COOH (4); H2N-CH(COOH)-NH2(5), lysin (6), axit glutamic (7). Các chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là

A. (1), (3), (5), (6). B. (1), (2), (3), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (1), (2), (3), (5).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tìm công thức cua 2 chất

Hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch Y và 0,015 mol hơi ancol Z. Nếu đốt cháy hết hỗn hợp X trên rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch vôi trong (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Hai chất trong X là

A. C2H5COOH, C2H5COOCH3. B. HCOOH, HCOOC3H7.

C. HCOOH, HCOOC2H5. D. CH3COOH, CH3COOC2H5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

metan được điều chế bằng cách nào

Trong công nghiệp, metan được điều chế bằng cách nào sau đây ?

A. Nung natri axetat với vôi tôi xút. B. Lấy từ nguồn khí thiên nhiên, dầu mỏ.

C. Thủy phân nhôm cacbua (Al4C3). D. Thủy phân Canxi cacbua (CaC2).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTPT của hai este

Hỗn hợp X gồm 2 este hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Để phản ứng hết 0,2 mol X cần 110 ml dung dịch NaOH 2M (dư 10% so với lượng phản ứng). Đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp X thu được 15,68 lít khí CO2 (ở 54,60C; 1,20 atm) và 9 gam H2O. CTPT của hai este là

A. C3H6O2 và C4H8O2. B. C3H4O4 và C4H6O4. C. C2H2O4 và C3H4O4. D. C3H4O2 và C4H6O2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ nitron; cao su buna. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số hợp chất no

Số hợp chất no, mạch hở có công thức phân tử C5H10O là

A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lượng glixerol tạo thành phản ứng

Cho hỗn hợp X gồm 89,0 gam tristearin và 88,4 gam triolein phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ. Lượng glixerol tạo thành phản ứng được với tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2?

A. 9,8 gam. B. 14,7 gam. C. 4,9 gam. D. 19,6 gam.< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay