hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học 50

Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, H2O, HCOOH, tăng dần theo thứ tự nào ?

A. H2O < C6H5OH < C2H5OH < HCOOH. B. C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH.

C. C2H5OH < H2O < HCOOH < C6H5OH. D. HCOOH < C6H5OH < C2H5OH < H2O.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học 49

. Trường hợp nào dưới đây hỗn hợp chất rắn không bị hòa tan hết (giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. Cho hỗn hợp chứa 0,10 mol Cu và 0,10 mol Ag vào dung dịch HNO3 đặc chứa 0,5 mol HNO3.

B. Cho hỗn hợp chứa 0,10 mol Fe2O3 và 0,10 mol Cu vào dung dịch HCl dư.

C. Cho hỗn hợp chứa 0,10 mol Mg và 0,10 mol Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl.

D. Cho hỗn hợp chứa 0,15 mol K và 0,10 mol Al vào nước.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học 48

Cho 169 gam oleum vào 200 gam dd H2SO4 49,6% ta được dd mới có nồng độ 80%. Công thức của oleum là :

A. H2SO4 .2SO3 B. H2SO4 .4SO3 C. H2SO4 .5SO3 D. H2SO4 .3SO3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học 47

. Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là:

A. Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3 B. Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl

C. Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3 D. Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học 46

Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl khi thuỷ phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có hai chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của chất hữu cơ là:

A. HCOO-CHCl­ - CH2-CH3. B. HCOO-CH- CHCl-CH3.

C. HCOOC(CH3)Cl-CH3. D. CH3-COO-CH2-CH2Cl

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học 10

Đun nóng hỗn hợp gồm 32,5g bột kẽm và 3,2g bột lưu huỳnh thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X pứ hoàn toàn với dd HCl thu được hỗn hợp khí Y và dd Z ( hiệu suất pứ đạt 100%).Thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí Y là:

A. 60% và 40% B. 55% và 45% C. 20% và 80% D. 75% và 25%.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học 8

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 1,0 B. 1,2 C. 1,4 D. 1,6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học 7

Trong dd X có chứa các ion sau: Na+ , Cl- , Cu2+ , SO42- , Mg2+ . Các ion không bị oxi hóa hoặc bị khử trong quá trình điện phân dung dịch là :

A. Na+ , SO42- B. Na+ , SO42- , Mg2+

C. Na+ , Mg2+ D. Na+ , Cu2+ ,Cl- , SO42-

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học 2

Cho 200 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 700 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 7,8 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 200 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 27,96 gam kết tủa. Giá trị của x , y lần lượt là

A. 0,2 và 0,4 B. 0,6 và 0,2 C. 0,3 và 0,4 D. 0,3 và 0,6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập trắc nghiệm hóa học

Cho este có công thức (C2H4O)n.Biết rằng thuỷ phân trong môi trường kiềm cho ta muối natri mà khi nung khô muối natri với vôi tôi xút cho khí metan.Công thức phù hợp nhất là:

A. HCOOCH(CH3)2 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. HCOOC3H7

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định công thức cấu tạo

Este A tạo bởi 2 axit cacboxylic X, Y đều mạch hở, không phân nhánh và ancol Z. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam A bằng 190 ml dung dịch NaOH xM, để trung hòa NaOH dư sau phản ứng cần dùng 80ml dung dịch HCl 0,25M, thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được b gam hỗn hợp muối khan M, nung M trong NaOH khan dư, có xúc tác CaO, thu được chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm 2 hiđrocacbon có tỉ khối so với O2 là 0,625. Dẫn khí K lội qua dung dịch nước brom dư thấy có 5,376 lít một chất khí thoát ra. Cho toàn bộ lượng chất rắn R thu được ở trên tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, có 8,064 lít khí CO2 thoát ra. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

1. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z, A. Biết rằng để đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam ancol Z cần dùng 2,352 lít O2 (đktc), sau phản ứng khí CO2 và hơi nước tạo thành có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 11:6.

2. Tính giá trị a, b và x.

Cho: H=1, C=12, N=14, O=16, F=19, Na=23, Mg=24, Al=27, S=32, Cl=35,5; Fe=56; Cu=64, Zn=65, Br=80, Ag=108, I=127.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập xác định công thức cấu tạo

1. Chất A có công thức phân tử C11H20O4. A tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối của axit hữu cơ B mạch hở, không nhánh và hai ancol là etanol và propan-2-ol.

a) Viết công thức cấu tạo của A, B và gọi tên chúng.

b) Cho B tác dụng với chất C để tạo thành tơ nilon-6,6. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

c) Hãy giải thích tại sao tơ nilon-6,6 và tơ enang dễ bị axit và kiềm phân hủy.

2. Khi oxi hóa etylen glicol bằng dung dịch HNO3 thu được sản phẩm gồm 5 chất hữu cơ.

Viết công thức cấu tạo 5 chất trên, sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi và giải thích ngắn gọn vì sao có sự sắp xếp đó.

3. Có 4 dung dịch: C6H5ONa, (NH4)2CO3, BaCl2, Na2SO4 và 3 chất lỏng: C2H5OH, C6H6, C6H5NH2. Hãy nhận biết các chất trên chỉ bằng 1 thuốc thử và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

4. Hiđrocacbon A có: 150 đvC < MA < 170 đvC. Đốt cháy hoàn toàn a gam A thu được a gam H2O. Cho A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được chất hữu cơ B. A tác dụng với H2O, xúc tác HgSO4, đun nóng thu được chất C. Đun nóng C với dung dịch KMnO4 trong H2SO4 sinh ra chất D có công thức cấu tạo:

Lý luận xác định công thức cấu tạo của A, B, C (Không cần viết các phương trình phản ứng).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học 12

1. Hãy cho biết ứng với công thức phân tử CnH2nO2 sẽ có những loại đồng phân nào? Lấy C3H6O2 để viết các loại đồng phân đó.

2. Một hỗn hợp lỏng gồm 4 chất: C6H5OH, C6H6, C6H5NH2, C2H5OH. Nêu phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

3. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau:< Lùi ... 1 13 14 15 16 17 18 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay